Nawigacja

Wiadomości

Erasmus+ POWER

Regulamin


 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Rozwój zawodowy nauczycieli

szansą na lepszą przyszłość uczniów

w Gimnazjum nr 2 im. Św. M. M. Kolbego w Błoniu

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w terminie 15.11.2016 – 14.03.2018 r.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu.
 2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Dyrekcji Gimnazjum nr 2 im. Św. M.M. Kolbego w Błoniu oraz u koordynatora projektu pani Anny Gruber - Whybra.

 

§ 2 INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. 2016-1-PL01-KA101-025007 i tytule Rozwój zawodowy nauczycieli szansą na lepszą przyszłość uczniów w Gimnazjum nr 2 im. Św. M. M. Kolbego w Błoniurealizowany jest w Gimnazjum nr 2 w Błoniu w terminie 15.11.2016 – 14.03.2018r.
 2. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramachakcji MOBILNOŚĆKADRYEDUKACJI SZKOLNEJPROGRAMUPO WER.
 3. Projekt przewiduje wyjazd siedmiu nauczycieli do Wielkiej Brytanii w celu odbycia kursu językowego oraz siedmiu nauczycieli na Maltę w celu odbycia szkoleń metodycznych. Nauczyciele uczestniczący w projekcie odbędą 3 miesięczny kurs online z języka angielskiego oraz tygodniowy kurs z Native speakerem z Wielkiej Brytanii.
 4. Czas pobytu nauczycieli za granicą wynosi 7 dni. Wyjazdy do Wielkiej Brytanii oraz na Maltę poprzedzone będą przygotowaniem językowo-kulturowym.
 5. Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji język polski oraz język angielski.
 6. Projekt skierowany jest do nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Błoniu chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych oraz umiejętności w zakresie pracy
  z młodzieżą, a także gotowych do podejmowania działań nowatorskich.
 7. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

§ 3  CELE PROJEKTU

 1. Pogłębienie wiedzy z zakresu metodyki nauczania.
 2. Otwarcie się na nowoczesne metody i formy pracy z uczniami.
 3. Rozwój umiejętności interpersonalnych oraz pracy w zespole.
 4. Nabycie umiejętności społecznych i organizacyjnych.
 5. Wzrost kompetencji językowych i międzykulturowych.
 6. Poznanie europejskich systemów edukacyjnych.
 7. Wzrost umiejętności współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich do realizacji zadań szkoły.
 8. Wdrażanie się do samokształcenia i doskonalenia zawodowego.
 9. Zdobycie certyfikatów oraz dokumentów Europass Mobilność.
 10. Podniesienie jakości kształcenia i wychowania placówki.
 11. Zwiększenie efektywności nauczania w szkole.
 12. Wzrost prestiżu szkoły i jej konkurencyjności na rynku edukacyjnym.
 13. Podniesienie europejskiego wymiaru pracy szkoły.

 

§ 4 ZASADY REKRUTACJI

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych projektem nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Błoniu podjęte zostaną następujące działania:

 1. Zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz w zakładce programu Erasmus + PO WER na szkolnej stronie internetowej.
 2. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w mobilnościach udział weźmie siedmiu nauczycieli. Dla wszystkich uczestników zaplanowano uczestnictwo w kursie językowym w kraju i za granicą oraz kurs metodyczny za granicą. Wszyscy uczestnicy odbędą przygotowanie kulturowo-językowe przed wyjazdem. Uczestnicy zorganizują po powrocie prezentacje innowacyjnych metod nauczania oraz lekcje otwarte, w którychmogą wziąć udział wszyscy nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Błoniu, którzy zainteresowani będą podniesieniem swoichkompetencji zawodowych.
 3. Rekrutacja do projektu trwa od 15.11.2016 do 26.11.2016r.
 4. Rekrutacja do projektu przebiegać będzie następująco:
  1. Osoba zgłaszająca się do projektu musi być zatrudniona jako nauczyciel w Gimnazjum nr 2 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu.
  2. Nauczyciele zainteresowani uczestnictwem w projekcie wypełnią deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik I) oraz list motywacyjny (załącznik II) na podstawie którego możliwe będzie zakwalifikowanie poszczególnych nauczycieli do uczestnictwa w projekcie. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej będzie miało miejsce dnia 26.11.2016 r. W trakcie spotkania członkowie komisji dokonają analizy złożonych deklaracji i zakwalifikują do uczestnictwa w projekcie nauczycieli, którzy najbardziej odpowiadają profilom uczestników.Zostaną wyłonieni również nauczyciele zakwalifikowani na listę rezerwową. Decyzja o zakwalifikowaniu danego kandydata do mobilności będzie oparta o ustalone kryteria rekrutacji, tj.;
  3. Rodzaj nauczanych przedmiotów oraz ich zgodność z założeniami wniosku aplikacyjnego.
  4. Dotychczasowe zaangażowanie kandydatów w opracowanie projektu i realizację Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły oraz działania z nim związane: Część nauczycieli była zaangażowana w działania związane z projektem już od momentu powstawania wniosku aplikacyjnego, dlatego też, będzie to dodatkowym atutem w procesie rekrutacji.
  5. Motywacja nauczyciela do udziału w projekcie: Ze względu na dużą liczbę nowych umiejętności, jakie uczestnik projektu musi opanować w trakcie jego realizacji, ważne jest nastawienie nauczyciela oraz jego otwartości i gotowość do podejmowania nowych działań i nabywania nowych umiejętności.
  6. Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje nauczyciela do aktywnego podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji.

 

 1. Do mobilności zakwalifikowanych zostanie siedmiu nauczycieli. Ze względu na ryzyko wystąpienia tzw. „siły wyższej” uniemożliwiającej odbycie mobilności danego uczestnika w zaplanowanym przez niego terminie, konieczne jest stworzenie listy uczestników rezerwowych.
 2. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny. Zespół liczy 2 osoby i składa się z dyrektorai nauczyciela języka polskiego.
 3. Lista zakwalifikowanych do projektu uczestników zostanie podana do publicznej wiadomości do 26.11.2016 r.

 

§ 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie;
 2. Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu;
 3. Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;
 4. Tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych w projekcie;
 5. Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej;
 6. Doskonalenia znajomości języka angielskiego i warsztatu metodycznego;
 7. Przestrzegania zasad i przepisów organizacji przyjmującej, obowiązujących w niej godzin pracy, kodeksu postępowania oraz zasad zachowania poufności;

 

 1. Złożeniapo zakończeniu mobilności raportu w określonym formacie wraz z wszelką wymaganą dokumentacją w celu rozliczenia poniesionych kosztów.

 

 

 

§ 6  ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Nauczyciel ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym podpisem.
 2. W przypadku zakwalifikowania się nauczyciela na wyjazd i jego rezygnacji z tego wyjazdu, w wyjeździe uczestniczyć będzie nauczyciel z listy rezerwowej, którego kwalifikacje oraz stopień znajomości języka angielskiego są zbliżone do kwalifikacji
  i poziomu językowego uczestnika składającego rezygnację. Jeżeli przed podjęciem decyzji o rezygnacji zostały dokonane płatności na nazwisko pierwotnie wybranego uczestnika, uczestnik rezygnujący z wyjazdu jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty finansowe powstałe na skutek zmiany nazwiska na bilecie lotniczym czy odwołania rezerwacji.

§ 7   INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

Z posiedzenia zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę nauczycieli zakwalifikowanych do wyjazdu. Ww. lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz opublikowana na szkolnej stronie internetowej w zakładce ‘PO WER’ nie później niż 26.11.2016 r.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
  w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona
  zdyrekcji szkoły i koordynatora projektu.
 3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce ‘PO WER’.

 

                                                                       Anna Gruber - Whybra – koordynator projektu

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa