Nawigacja

Wiadomości

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA PRZELICZANIE PUNKTÓW Z PRAC KLASOWYCH NA OCENY

Zasady oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Pełny dokument do pobrania

Wewnatrzszkolne_zasady_oceniania.doc

Wyciąg z WZO - ocenianie

                                                                 § 3b.

 1. Ocenianie bieżące, prowadzone systematycznie w ciągu roku szkolnego, ma uświadomić uczniowi stopień opanowania wiadomości i umiejętności, wdrażać do systematycznej pracy i zwiększać poczucie odpowiedzialności ucznia za czynione postępy.
 2. Podczas lekcji ocenianiu (przynajmniej 1 raz w roku) podlegają w szczególności następujące aktywności ucznia:
  1. prace klasowe, przeprowadzane według następujących zasad:
   1. zapowiedziane są co najmniej tydzień wcześniej,
   2. nauczyciel ma obowiązek podać zakres materiału, którego praca dotyczy,
   3. uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy klasowej,
   4. uczeń może pisać maksymalnie jedną pracę klasową dziennie, a trzy w tygodniu
  2. kartkówki, przeprowadzane według następujących zasad:
   1. mogą być niezapowiedziane,
   2. dotyczą materiału z kilku ostatnich lekcji,
   3. sprawdzają konkretną umiejętność,
   4. mogą sprawdzać umiejętność rozwiązania pracy domowej,
   5. trwają do 15 minut
  3. prace domowe;
  4. odpowiedzi ustne;
  5. praca na lekcji indywidualna i w grupie;
  6. aktywność;
  7. prace dodatkowe:
   1. mogą wykraczać ponad program nauczania zakresem materiału lub poziomem trudności,
   2. praca może być formą przygotowania do konkursów,
   3. wykonywanie tych prac może być podstawą do wystawienia oceny celującej
 3. Szczegółowe zapisy dotyczące oceniania umieszczone zostaną w przedmiotowych zasadach oceniania.
 4. Uczeń, który wykazuje brak kultury języka oraz umiejętności społecznych dotyczących komunikowania się i współdziałania z innymi, kształtowanych na lekcjach j. polskiego i wiedzy
  o społeczeństwie, może otrzymać ocenę niedostateczną z tych przedmiotów.
 1. prawo wystawienia tej oceny ma każdy nauczyciel, który na obowiązkowych
  i dodatkowych zajęciach edukacyjnych stwierdzi brak umiejętności wymienionych
  w ustępie 4.

                                              § 3c.

 1. Jeżeli zadania w pracy pisemnej są punktowane, punkty przeliczane są na oceny według następujących zasad:

 

Przedział procentowy

Ocena

Liczba do średniej

do 30%

1

1

Powyżej 30% - do 35%

1+

1,5

Powyżej 35% - do 40%

2-

1,75

Powyżej 40% - do 45%

2

2

Powyżej 45% - do 50%

2+

2,5

Powyżej 50% - do 55%

3-

2,75

Powyżej 55% - do 60%

3

3

Powyżej 60% - do 70%

3+

3,5

Powyżej 70% - do 75%

4-

3,75

Powyżej 75% - do 80%

4

4

Powyżej 80% - do 85%

4+

4,5

Powyżej 85% - do 90%

5-

4,75

Powyżej 90% - do 94%

5

5

Powyżej 94% - do 96%

5+

5,5

Powyżej 96%

6

Dotyczy prac bez zadania dodatkowego

 

 

 1. nauczyciel ma prawo w szczególnych sytuacjach, w zależności od specyfiki przedmiotu
  i rodzaju pracy, przesunąć granice przedziałów procentowych i postawić ocenę wyższą. Nie można dokonywać zmian, w wyniku których wystawiona ocena jest niższa od określonej
  w tabeli;
 2. nauczyciel może obniżyć granice przedziałów procentowych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 1. Wszystkie prace pisemne są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego (31 sierpnia) i są do wglądu dla uczniów i rodziców podczas zebrań lub w innym terminie zaakceptowanym przez nauczyciela. Nauczyciel uzasadnia ocenę ustnie lub, w uzasadnionych przypadkach, pisemnie.
 2. Ocenę z pracy klasowej uczeń ma prawo poprawić w terminie ustalonym z nauczycielem (nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania oceny). Otrzymana przez ucznia ocena może być wpisana do dziennika obok poprzedniej bez względu na wynik - decyzję podejmuje nauczyciel
  w zależności od rodzaju pracy, mając na uwadze dobro ucznia. W dzienniku internetowym Librus będą brane pod uwagę obydwie oceny. Decyzję o możliwości poprawy oceny z kartkówki podejmuje nauczyciel, mając na względzie dobro ucznia.
 3. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu prac w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.

§ 3d.

 1. Uczeń ma obowiązek wykonać prace określone przez nauczyciela jako obowiązkowe.
 2. Uczniowi nieobecnemu podczas wykonywania przez klasę pracy obowiązkowej nauczyciel wyznacza inny termin, jeżeli nieobecność jest usprawiedliwiona.
 3. Uczeń, którego nieobecność jest nieusprawiedliwiona, otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma prawa do jej poprawy.
 4. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej, a jest w tym dniu obecny w szkole, ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela w godzinach jego pracy w celu usprawiedliwienia nieobecności, napisania pracy klasowej lub ustalenia z nauczycielem terminu jej napisania. Niezgłoszenie się będzie traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona.
 5. Ocenę niedostateczną otrzymuje również uczeń, który nie wykonał pracy obowiązkowej
  w wyznaczonym czasie. Ocena ta nie podlega poprawie.

§ 3e.

 1. Każdy uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie:
  1. z przedmiotów odbywających się jeden lub dwa razy w tygodniu obowiązują dwa nieprzygotowania w półroczu;
  2. z przedmiotów odbywających się więcej niż dwa razy w tygodniu nieprzygotowanie można zgłosić trzy razy w półroczu. Za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;
  3. uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, ma obowiązek pracować na lekcji i podlega bieżącemu ocenianiu. Powinien również uzupełnić zaległą wiedzę.
 2. Kryteria poszczególnych ocen szkolnych:                   
  1. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w całości opanował program nauczania danego przedmiotu lub posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program i umie je prezentować. Potrafi samodzielnie rozwiązać wiele problemów praktycznych i teoretycznych nietypowych, nie prezentowanych na lekcji. Startuje w olimpiadach i konkursach, zajmuje
   w nich punktowane miejsca. Spełnia warunki uzyskania oceny celującej ustalone przez nauczyciela przedmiotu;
  2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który prezentuje pełny zakres wiedzy i umiejętności, które nabył na lekcji i sprawnie się nimi posługuje w samodzielnym rozwiązywaniu problemu zadanego przez nauczyciela. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
   w nowych sytuacjach;
  3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności pozwalające mu na rozumienie większości treści programowych i poprawnie rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne z danego przedmiotu;
  4. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela;
  5. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające mu świadome korzystanie z lekcji. Pracuje przy pomocy nauczyciela, korzysta
   z jego uwag i rad oraz potrafi rozwiązać proste zadania typowe dla danego przedmiotu. Jego braki są duże, ale będzie w stanie nadrobić je w przyszłym semestrze. Spełnia warunki uzyskania oceny dopuszczającej ustalone przez nauczyciela przedmiotu;
  6. ocenę negatywną otrzymuje uczeń, który nie opanował nawet minimum wiadomości
   i umiejętności z danego przedmiotu, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy. Często nie potrafi rozwiązać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela.

Informowanie o ocenach, zasady udostępniania prac pisemnych

§ 5.

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę bieżącą, śródroczną, roczną i końcową:
  1. uczniom podczas zajęć edukacyjnych lub indywidualnych konsultacji;
  2. rodzicom podczas zebrań i indywidualnych konsultacji;
  3. na wniosek rodziców nauczyciel uzasadnia ocenę śródroczną, roczną i końcową pisemnie.

 

§ 5a.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, dokumentacja dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły.
 2. Wszystkie prace pisemne są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia.
 3. Nie ma możliwości wyniesienia pisemnych prac kontrolnych do domu, kopiowania
  i fotografowania.

 

§ 5b.

 1. Rodzice mogą uzyskać informację o postępach i trudnościach w nauce oraz zachowaniu dziecka
  w czasie zebrań i dnia otwartego oraz podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielami
  w zaakceptowanym przez nauczyciela czasie i formie. Bieżąca kontrola wyników nauczania jest możliwa poprzez dziennik elektroniczny. W dzienniku elektronicznym Librus notowane są również uwagi dotyczące zachowania ucznia.
 2. Dodatkową formą informowania rodziców jest dzienniczek ucznia, w którym umieszcza się terminarz zebrań i dni otwartych, uwagi o zachowaniu ucznia, oceny bieżące i śródroczne (oceny są wpisywane w dniach zebrań i dnia otwartego).
 3. Rodzice mają obowiązek zapoznawać się z ocenami dziecka i uwagami na temat jego zachowania, zamieszczanymi w dzienniku Librus lub w dzienniczku ucznia. Uczeń, którego rodzice nie byli na zebraniu, ma obowiązek przedstawić im swoje oceny. Rodzice potwierdzają to podpisem
  w dzienniczku.
 4. Nauczyciel ma prawo wezwać rodziców do szkoły w trybie pilnym.

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa