Nawigacja

Wiadomości

Regulamin Zasady uczestnictwa w projekcie Programy spotkań Regulamin konkursu na logo Konkurs plastyczny na opakowanie Kwestionariusz Nasze prezentacje Nasza strona na Facebook'u Ulotka film EUROPIA WORDPRESS E-BOOK EUROPIA

European Design 2020

Zasady uczestnictwa w projekcie

1. Zgodnie z założeniami głównymi beneficjentami projektu są uczniowie Gimnazjum nr 2

    i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. M.M. Kolbego w Błoniu w wieku 13-16 lat.

2. W zadaniach projektowych zaplanowanych do realizacji w czasie roku szkolnego będą brali udział uczniowie klas II i VII.

3. Do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych zebrana zostanie grupa ok. 20 uczniów (tzw. grupa docelowa).

4. W pierwszym etapie projektu utworzona zostanie lista uczniów chętnych do udziału w projekcie. Jeżeli ilość uczniów chętnych przekroczy 20 osób, nauczyciele zaangażowani w projekt dokonają kwalifikacji osób biorąc pod uwagę:

a). Ocenę z języka angielskiego z poprzedniego roku;

b). Ocenę plastyki, zajęć artystycznych z poprzedniego roku;

c). Stosunek do nauki i obowiązków szkolnych;

d). Średnią na świadectwie z ubiegłego roku;

e). Zachowanie i kulturę osobistą;

f). Dużą aktywność społeczną.

6. Program będzie zrzeszać wszystkich uczniów chętnych do zaangażowania się w projekt w sposób szczególny, jednakże mających umiejętność podstawowego komunikowania się w ęzyku angielskim, mających umiejętności artystyczne, umiejętności konstruowania i projektowania(przedmiotów, ubrań, umiejętność wykorzystania form plastycznych).

7. Uczeń zgłaszający chęć przystąpienia musi dostarczyć do koordynatora projektu (Anity Bajor). następujące dokumenty:

a)      OŚWIADCZENIE rodziców w sprawie zgody na udział dziecka w projekcie Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius i przetwarzanie jego danych osobowych

b)      OŚWIADCZENIE rodziców dziecka przyjmujących ucznia ze szkoły partnerskiej

c)      OŚWIADCZENIE rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie zagranicznego wyjazdu dzieckaw ramach programu

  ZASADY REKRUTACJI - WYJAZDY ZAGRANICZNE

1. Podstawowym kryterium klasyfikującym ucznia do wyjazdu na spotkanie z szkołami partnerskimi jest gotowość przyjęcia ucznia z jednej ze szkół partnerskich na okres 6 dni i zapewnienia mu zakwaterowania oraz wyżywienia.

2. Rodzice ucznia potwierdzają gotowość do przyjęcia ucznia z jednej ze szkół partnerskich na specjalnym dokumencie.

3. Wybór krajów do wymiany uczniów będzie dokonywany losowo. Oznacza to, że rodzice, ani uczniowie nie mają możliwości decydowania o wyborze kraju do którego wyjedzie dziecko, jak również o wyborze kraju,  z którego będą gościli ucznia.

4. Losowania krajów do wyjazdu i goszczenia będzie dokonywała 3-osobowa komisja w składzie: Dyrektor Gimnazjum, koordynator projektu oraz jeden z nauczycieli zaangażowanych w projekt.

5. Uczniowie chętni do wyjazdów powinni posiadać dowód osobisty lub paszport w przypadku krajów partnerskich nie należących do Unii Europejskiej.

6. Uczeń zostanie zakwalifikowany do wyjazdu po dostarczeniu do koordynatora projektu pisemnej zgody rodzica na wyjazd do kraju partnerskiego.

7. Rodzice są zobowiązani do dostarczenia karty informacyjnej o uczniu przed wyjazdem ucznia do kraju partnerskiego, nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

8. Przed każdym wyjazdem do kraju partnerskiego organizowane będzie spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na mobilności, które będą miały na celu przedstawienie informacji o wyjeździe (podanie terminu wyjazdu i przyjazdu, plan wizyty w kraju partnerskim, podanie adresu miejsca docelowego, adresu i telefonu kontaktowego do szkoły goszczącej, danych adresowych i telefonów do rodziny goszczącej dziecko, kontakt do nauczycieli wyjeżdżających z uczniami) .

9. W przypadku, gdy liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.

10. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej bądź też według kryteriów stosowanych przy rekrutacji uczniów do udziału w wyjazdach krajowych zaplanowanych w projekcie.

11. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponoszą rodzice/opiekunowie prawni ucznia.

12.W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, będą brane pod uwagę kryteria stosowane przy rekrutacji uczniów do udziału w wyjazdach krajowych zaplanowanych w projekcie.

13. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora projektu.

 VI. ZASADY REKRUTACJI - WYJAZDY KRAJOWE

1. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w wyjazdach krajowych zaplanowanych zgodnie z projektem :

a. Stopień zaangażowania w wykonywanie zadań dotyczących projektu;

b. Wysoka frekwencja na spotkaniach kółek zainteresowań, klubów i innych zajęć pozalekcyjnych;

c. Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego;

d. Sukcesy w konkursach dotyczących projektu;

e. Wiedza na temat krajów partnerskich;

f. Kultura osobista.

2. Rodzice ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria, wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w poszczególnych wyjazdach.

 VII. ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH

1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej.

2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna, itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wycieczek obowiązującym w Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 im. Św. M.M. Kolbego w Błoniu.

3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.

4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów.

5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:

a). Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.

b). Zakaz spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.

c). Zakaz palenia papierosów.

6. Uczestnicy wyjazdów są zobowiązani do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w miejscu, które jest przeznaczone na nocleg.

7. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.

8. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych, kodeksu ruchu drogowego, itp.

9.Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

10.W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły.

11.Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, odpowiedzialność finansowa ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

12. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi wycieczek obowiązującym w Gimnazjum nr 2i Szkole Podstawowej nr 4 im. Św. M.M. Kolbego w Błoniu od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

13. Uczniowie biorący udział w wyjeździe są zobligowanie do nadrobienia zaległości przedmiotowych zaraz po powrocie.

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa