Nawigacja

Wiadomości

Statut szkoły PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Dowożenie uczniów

Dokumenty

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

                              przez uczniów klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 4  im. Św. M.M. Kolbego w Błoniu

 

 

 

Podstawa prawna: § 4 ust.13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lutego 2019 r. w sprawie

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373)

 

 

 

Procedura postępowania:

 

1.   W  uzasadnionych  przypadkach  uczeń  może  być  zwolniony  na  czas  określony  z  zajęć

wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza.

 

2.   Uczeń  może  być  zwolniony  z  wykonywania  określonych  ćwiczeń  fizycznych  na  zajęciach

wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

 

3.   Uczeń, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego,

może być zwolniony z ich realizacji na podstawie opinii lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

4.      Opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia ucznia z wykonywania określonych

ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, uczeń lub jego rodzice przekazują nauczycielowi wychowania fizycznego, który zwalnia ucznia z czynnego udziału w tych zajęciach, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nauczyciel przechowuje opinię lekarską w dokumentacji nauczania do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

 

5.   Opinię lekarską wystawioną na okres dłuższy niż jeden miesiąc, wraz z podaniem rodziców (prawnych opiekunów) według wzoru określonego w załączniku nr 1 należy niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu szkoły, jednak nie później niż:

a)   w przypadku zwolnienia dotyczącego pierwszego półrocza lub całego roku do 20

września     danego roku szkolnego,

b)   w przypadku zwolnienia dotyczącego drugiego półrocza – do końca stycznia danego

roku szkolnego,

c)    w przypadku zdarzeń losowych w ciągu roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie)

składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu opinii lekarskiej.

 

6.   Opinia lekarska musi zawierać datę jej wystawienia, czas zwolnienia oraz jasno określać czy zwolnienie dotyczy wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, czy zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego.

 

7.   Opinia lekarska niedostarczona w terminie, będzie ważna od daty jej złożenia w sekretariacie

szkoły.

 

8.   Opinia lekarska zwalniająca ucznia z zajęć z wsteczną datą, będzie respektowana od daty jej

wystawienia.

 

9.   Dyrektor wydaje decyzję (załącznik nr 3) o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń lub decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Kopię decyzji otrzymuje nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca. Fakt przyjęcia kopii poświadczają podpisem na decyzji złożonej w aktach.

 

10. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.

 

11. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze lub cały rok szkolny, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

12.  Uczeń zwolniony z wykonywania określonych  ćwiczeń  ma  obowiązek  uczestniczyć      

          w zajęciach wychowania fizycznego z wyłączeniem ćwiczeń wskazanych przez lekarza.

 

13. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek obecności na tych zajęciach i wykonywania poleceń nauczyciela, a w szczególnym  przypadku, kiedy zajęcia są pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, uczeń może być z nich zwolniony na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) załącznik nr 2. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel wpisuje wówczas nieobecność usprawiedliwioną.

 

Postanowienia końcowe

 

1.   Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejszą procedurą na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca klasy podczas pierwszego zebrania.

2.   Dokumentacja  dotycząca  zwolnień  uczniów  z  realizacji  zajęć  wychowania  fizycznego  lub

zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

3.      Procedura obowiązuje od dnia ogłoszenia tj od dnia 12 września 2019.

4.   Załączniki można pobrać na stronie internetowej szkoły.

 

 

Procedurę uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego wprowadza się na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły z dniem 2 września 2019.

 

Zalaczniki_.docx

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa