Nawigacja

Wiadomości

Nauczanie w czasach epidemii klasa VIIIB Nauczanie w czasach epidemii klasa VII O mnie Mój przedmiot : Matematyka Jak będziesz oceniany na lekcjach matematyki? Humor, anegdoty, aforyzmy Wzory, które należy znać

Wojciechowska Teresa

Jak będziesz oceniany na lekcjach matematyki?

Klasa VII i VIII B, rok szkolny 2019 / 2020.

Podczas lekcji będziesz oceniany zgodnie z zasadami określonymi w WZO.

Ocena na semestr będzie średnią ważoną poszczególnych ocen. Średnią możesz zobaczyć w dzienniczku internetowym. 

Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen z semestrów.. Decydujące znaczenie ma ocena za drugi semestr.

Masz obowiązek zaliczyć wszystkie prace klasowe i zapowiedziane kartkówki. Jeżeli nie pisałeś pracy obowiązkowej w systemie wpisana jest ocena 0. Po zaliczeniu jest zamieniona na ocenę uzyskaną lub „1” w przypadku braku zaliczenia. Przy każdej ocenie jest podany temat pracy, abyś dokładnie wiedział czego nie pisałeś. Masz prawo poprawić ocenę, ale do średniej liczą się obydwie otrzymane oceny

Zasady i terminy poprawy są zapisane w WZO.

Podczas lekcji masz obowiązek mieć napisane w zeszycie wszystko co było na tablicy. Zeszyt podlega ocenie.

Masz prawo 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji poprzez złożenie przed lekcją na stole nauczyciela kartki z nazwiskiem i datą.Nieprzygotowanie obejmuje wiedzę teoretyczną, brak przyrządów, podręcznika, ćwiczenia oraz brak pracy domowej.

Brakująca praca domowa musi być uzupełniona w zeszycie.

Jeżeli nie zgłosiłeś braku pracy otrzymujesz „1” . Zasady te obowiązują również uczniów, którzy nie byli na poprzedniej lekcji (dla tych, którzy nie byli na co najmniej 3 kolejnych lekcjach ustalamy indywidualnie zasady  zaliczenia pracy).

 

Wszystkie oceny możesz sprawdzić w dzienniczku internetowym. 

Aby uzyskać ocenę celującą na semestr musisz rozwiązywać zadania dodatkowe i uczestniczyć w zajęciach kółka matematycznego.

Jeżeli masz stwierdzone przez poradnię specyficzne trudności w uczeniu się możesz otrzymać specjalne wymagania.

 

Na każdej lekcji powinieneś mieć:

 -  podręcznik  „Matematyka z plusem”, oraz ćwiczenie.

 -  zeszyt przedmiotowy w kratkę

 -  dzienniczek ucznia

 -  przybory do pisania, ołówek i linijkę, a na lekcjach geometrii również ekierkę i cyrkiel.

 

 

Oceny możesz uzyskać za:

prace klasowe          - waga 3

kartkówki                   - waga 2

odpowiedzi ustne     - waga 1

aktywność                 - waga 1

praca na lekcji          - waga 1

prace domowe         - waga 1              

W szczególnych przypadkach może być wprowadzona inna waga ocen.

Kontakt

Sala: 17
Email: tewojc@gmail.com Najszybszy kontakt przez Librus

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa