Nawigacja

Wiadomości

O mnie Zasady oceniania SP4 Zasady oceniania Gimnazjum Wymagania kl.IV Wymagania kl. V Wymagania kl. VI Wymagania kl. VII Wymagania kl.VIII Koło historyczne Konsultacje Konkursy Humor uczniowski Zdalne nauczanie klasa IV Zdalne nauczanie klasa Va Zdalne nauczanie klasa Vb Zdalne nauczanie klasa VIc Zdalne nauczanie klasa VIf Zdalne nauczanie klasa VII Zdalne nauczanie klasa VIIIA Zdalne nauczanie klasa VIIIb

Kopańska-Wyrzykowska Mariola

Wymagania kl. VI

 

Wczoraj i dziś

Plan wynikowy do historii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Na dole strony znajduje się belka do przesuwania tabeli na boki.

 

 

Temat

lekcji

Zagadnienia,

materiał nauczania

Wymagania podstawowe ocena 2 i 3

Uczeń:

Wymagania  Ocena 4-6. Także wiadomości i umiejętności z poprzedniej kolumny

Uczeń:

ROZDZIAŁ I: NARODZINY NOWOŻYTNEGO ŚWIATA

1. Wielkie odkrycia geograficzne

średniowieczne wyobrażenia
o Ziemi

przyczyny wypraw żeglarskich na przełomie XV
i XVI w.

najważniejsze wyprawy przełomu XV
i XVI w. oraz ich dowódcy

– poprawnie posługuje się terminami: karawela, kompas

– podaje lata: odkrycia Ameryki
(1492 r.) oraz pierwszej wyprawy dookoła Ziemi (1519-1522 r.) i określa, w którym wieku doszło do tych wydarzeń

– wymienia Krzysztofa Kolumba jako odkrywcę Ameryki oraz Ferdynanda Magellana jako dowódcę wyprawy dookoła świata

– wskazuje na mapie Indie, Amerykę

- Przedstawia znaczenie podróży dookoła świata

– podaje przykłady towarów sprowadzanych z Indii (przyprawy, jedwab)

– wymienia nowości w technice żeglarskiej, które umożliwiły dalekomorskie wyprawy

 

– poprawnie posługuje się terminami: tubylec, astrolabium

– podaje i zaznacza na osi czasu daty wypraw Bartłomieja Diaza (1488 r.)
i Vasco da Gamy (1498 r.)

– wskazuje na mapie trasy najważniejszych wypraw przełomu XV i XVI w. oraz wymienia ich dowódców (Krzysztof Kolumb, Ferdynand Magellan, Vasco da Gama, Bartłomiej Diaz)

– podaje przyczyny wielkich odkryć geograficznych

– wyjaśnia przyczyny poszukiwania morskiej drogi do Indii

wyjaśnia, dlaczego Krzysztof Kolumb
i Ferdynand Magellan skierowali swoje wyprawy drogą na zachód

– wyjaśnia, dlaczego ludność tubylczą Ameryki nazwano Indianami

– tłumaczy pochodzenie nazwy Ameryka

– wskazuje związek między wynalazkami
z dziedziny żeglugi a podejmowaniem dalekich wypraw morskich

2. Skutki odkryć geograficznych

– cywilizacje prekolumbijskie i ich dokonania

– podbój Ameryki przez Hiszpanów i Portugalczyków oraz jego następstwa

– zmiany w życiu ludzi w wyniku odkryć geograficznych

 

– poprawnie posługuje się terminem: cywilizacje prekolumbijskie

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: Stary Świat, Nowy Świat

– wymienia nazwy rdzennych ludów Ameryki (Majowie, Aztekowie
i Inkowie)

– wskazuje na mapie tereny zamieszkałe przez Majów, Azteków
i Inków

– wymienia dokonania rdzennych ludów Ameryki

– podaje przykłady towarów, które przewożono między Ameryką a Europą

– przedstawia po jednym pozytywnym i negatywnym skutku wielkich odkryć geograficznych

– wskazuje odkrycie Ameryki jako początek epoki nowożytnej

– poprawnie posługuje się terminami: kolonia, niewolnik, plantacja, konkwistador

– opisuje działalność konkwistadorów
i wymienia najbardziej znanych konkwistadorów (Hernán Cortez, Francisco Pizarro)

– wymienia na podstawie mapy nazwy współczesnych państw położonych na obszarach dawniej zamieszkiwanych przez cywilizacje prekolumbijskie

– wskazuje na mapie tereny skolonizowane przez Hiszpanów i Portugalczyków

– przedstawia politykę Hiszpanów i Portugalczyków w Nowym Świecie

– tłumaczy przyczyny przewagi Europejczyków nad tubylczą ludnością Ameryki

– opowiada o sytuacji niewolników na plantacjach w Ameryce

– wyjaśnia, w jaki sposób w Ameryce pojawiła się ludność afrykańska

– przedstawia pozytywne i negatywne skutki wielkich odkryć geograficznych

– przedstawia zmiany w życiu ludzi w wyniku odkryć geograficznych

3. Renesans – narodziny nowej epoki

– renesans – cechy charakterystyczne epoki

– humaniści i ich poglądy

– ideał człowieka w dobie renesansu

- wynalezienie druku i jego znaczenie

– poprawnie posługuje się terminem: renesans,

– podaje czas trwania epoki renesansu
i
zaznacza ją na osi czasu

– wymienia Jana Gutenberga jako wynalazcę druku

– wskazuje Leonarda da Vinci jako człowieka renesansu i określa dwie lub trzy dziedziny jego zainteresowań

– opisuje dokonania Leonarda da Vinci i uzasadnia słuszność

– przedstawia ideał człowieka w epoce odrodzenia i wyjaśnia termin: człowiek renesansu

– poprawnie posługuje się terminami: antyk, humanizm

– wyjaśnia nazwę nowej epoki

– charakteryzuje epokę renesansu

– wyjaśnia wpływ wynalezienia druku na rozprzestrzenianie się idei renesansu

– wskazuje Erazma z Rotterdamu jako wybitnego humanistę i przedstawia jego poglądy

– przedstawia poglądy humanistów

– porównuje pracę kopisty z pracą w średniowiecznej drukarni

4. Kultura renesansu w Europie

– renesansowa radość życia

– architektura renesansu

– wybitni twórcy odrodzenia i ich dzieła

– poprawnie posługuje się terminem: mecenat

– wymienia Leonarda da Vinci
i Michała Anioła jako wybitnych twórców włoskiego odrodzenia oraz podaje przykłady ich dzieł

– wskazuje Włochy jako kolebkę renesansu

– wyjaśnia, w czym przejawiała się renesansowa radość życia

 

– poprawnie posługuje się terminami: attyka, arkada, kopuła

- poprawnie posługuje się terminem: perspektywa i podaje przykłady dzieł,
w których została zastosowana,

– poprawnie posługuje się terminem: fresk, podaje przykład dzieła wykonanego tą techniką,

– charakteryzuje sztukę renesansową, wskazując główne motywy podejmowane przez twórców

5. Reformacja – czas wielkich zmian

– kryzys Kościoła katolickiego

– Marcin Luter i jego poglądy

– reformacja i jej następstwa

 

– poprawnie posługuje się terminami: odpust, reformacja, protestanci

– określa początek reformacji (1517 r.) i zaznacza tę datę na osi czasu

– wskazuje wystąpienie Marcina Lutra jako początek reformacji

– wymienia i charakteryzuje wyznania protestanckie oraz podaje ich założycieli

– wskazuje sprzedaż odpustów jako jedną z przyczyn reformacji

 

– poprawnie posługuje się terminami: pastor, celibat, zbór

– charakteryzuje poglądy Marcina Lutra

– charakteryzuje poglądy głoszone przez Jana Kalwina

– wskazuje objawy kryzysu w Kościele katolickim jako przyczynę reformacji

– opisuje okoliczności powstania anglikanizmu

– przedstawia skutki reformacji

– przedstawia na mapie podział religijny Europy

– opisuje postanowienia pokoju w Augsburgu (1555 r.) i wyjaśnia zasadę czyj kraj, tego religia

– wskazuje zmiany wprowadzone w liturgii protestanckiej

6. Kontrreformacja

– poprawnie posługuje się terminem: sobór

– przy pomocy nauczyciela przedstawia przyczyny zwołania soboru w Trydencie

– wskazuje zakon jezuitów jako instytucję powołaną do walki z reformacją

– oblicza, jak długo obradował sobór trydencki i zaznacza to na osi czasu (daty powinny być podane przez nauczyciela)

– poprawnie posługuje się terminami: sobór, kontrreformacja, seminarium duchowne

– wymienia Ignacego Loyolę jako założyciela zakonu jezuitów

– wyjaśnia cel założenia zakonu jezuitów

– wskazuje zakon jezuitów jako instytucję powołaną do walki z reformacją

– przy pomocy nauczyciela przedstawia przyczyny zwołania soboru w Trydencie

– oblicza, jak długo obradował sobór trydencki i zaznacza to na osi czasu (daty powinny być podane przez nauczyciela)

– przedstawia zadania seminariów duchownych w dobie kontrreformacji

 

– poprawnie posługuje się terminami: heretyk, inkwizycja, indeks ksiąg zakazanych

– przedstawia postanowienia soboru trydenckiego

– wyjaśnia cel utworzenia inkwizycji i indeksu ksiąg zakazanych

– charakteryzuje działalność zakonu jezuitów

– przedstawia zasady obowiązujące jezuitów

– przedstawia przyczyny wybuchu wojny trzydziestoletniej

– podaje datę podpisania pokoju westfalskiego (1648 r.) i jego najważniejsze postanowienia

 

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU I

ROZDZIAŁ II: W RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ

1. Demokracja szlachecka

– szlachta i jej zajęcia

– prawa i obowiązki szlachty

– sejm walny
i sejmiki ziemskie

 

 

– poprawnie posługuje się terminami: szlachta, herb, szabla, demokracja szlachecka, przywilej, magnateria, szlachta średnia, szlachta zagrodowa, gołota

– przedstawia prawa szlachty odziedziczone po rycerskich przodkach

– wymienia zajęcia szlachty

– wskazuje na ilustracji postać szlachcica

– wymienia izby sejmu walnego

– przedstawia zróżnicowanie stanu szlacheckiego

– wyjaśnia funkcjonowanie zasady liberum veto

 

– poprawnie posługuje się terminami: sejm walny, sejmiki ziemskie, pospolite ruszenie

– podaje i zaznacza na osi czasu datę uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505 r.) oraz określa wiek, w którym doszło do tego wydarzenia

– przedstawia prawa i obowiązki szlachty,

– wskazuje wpływ przywilejów szlacheckich na pozycję tego stanu

– przedstawia prawa otrzymane przez szlachtę na mocy konstytucji Nihil novi

– przedstawia decyzje podejmowane na sejmie walnym

– charakteryzuje rolę sejmików ziemskich
i  zakres ich uprawnień

– przedstawia skład izb sejmu walnego

– wyjaśnia, w jaki sposób doszło do ukształtowania się demokracji szlacheckiej

– wyjaśnia, kto sprawował władzę w Rzeczypospolitej

porównuje parlamentaryzm Rzeczypospolitej XVI–XVII w.
z parlamentaryzmem współczesnej Polski

2. W folwarku szlacheckim

– folwark szlachecki

– gospodarcza działalność szlachty

– spław wiślany

– statuty piotrkowskie

– poprawnie posługuje się terminami: folwark, dwór, spław wiślany, szkuta, spichlerz, pańszczyzna

– wskazuje na mapie Pomorze Gdańskie i najważniejsze porty położone nad Wisłą

– na podstawie ilustracji z podręcznika wymienia elementy wchodzące w skład folwarku szlacheckiego

– opisuje zajęcia chłopów i mieszczan

– przedstawia gospodarczą działalność szlachty

– wymienia towary wywożone z Polski i sprowadzane do kraju

– wymienia najważniejsze zabudowania folwarku i wskazuje ich funkcje

– wyjaśnia przyczyny i sposoby powiększania się majątków szlacheckich

– tłumaczy, dlaczego szlachta uchwaliła ustawy antychłopskie i antymieszczańskie

– wyjaśnia znaczenie odzyskania przez Polskę Pomorza Gdańskiego dla rozwoju gospodarki

– wymienia najważniejsze ustawy wymierzone przeciw chłopom i mieszczanom

– wyjaśnia wpływ ustaw antychłopskich i antymieszczańskich na położenie tych grup społecznych i rozwój polskiej gospodarki

– wyjaśnia następstwa ożywienia gospodarczego

3. W czasach ostatnich Jagiellonów

– ostatni Jagiellonowie na tronie Polski

– wojna z zakonem krzyżackim 1519–1521

– hołd pruski
i jego postanowienia

– polityka wschodnia ostatnich Jagiellonów

– podaje i zaznacza na osi czasu datę hołdu pruskiego (1525 r.), określa wiek, w którym doszło do tego wydarzenia

– wymienia ostatnich władców z dynastii Jagiellonów: Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta

– wskazuje na mapie Prusy Książęce, Prusy Królewskie, Inflanty

– wskazuje na obrazie Jana Matejki Hołd pruski postaci Zygmunta Starego i Albrechta Hohenzollerna

– opisuje zależność Prus Książęcych
od Polski

– wyjaśnia przyczyny najazdu Iwana Groźnego na Inflanty

– poprawnie posługuje się terminem: hołd lenny

– przedstawia przyczyny wojny Polski
z zakonem krzyżackim (1519–1521 r.)

– wymienia państwa walczące o Inflanty
i wskazuje sporne terytorium na mapie

– wyjaśnia skutki rywalizacji Polski, Szwecji, Moskwy i Danii o Inflanty

– przedstawia postanowienia hołdu pruskiego (1525 r.) i jego skutki

– opisuje korzyści i zagrożenia wynikające z postanowień hołdu pruskiego

– charakteryzuje politykę wschodnią ostatnich Jagiellonów i jej następstwa

4. Odrodzenie na ziemiach polskich

– idee renesansowe w Polsce

– literatura polskiego renesansu i jej twórcy

– renesansowy Wawel Jagiellonów

– odkrycie Mikołaja Kopernika

 

– poprawnie posługuje się terminem: włoszczyzna i wskazuje jego pochodzenie

– wymienia Mikołaja Kopernika jako twórcę teorii heliocentrycznej

– wymienia Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego jako twórców literatury renesansowej w Polsce

– wskazuje Wawel jako przykład budowli renesansowej w Polsce

– wyjaśnia przyczyny twórczości literackiej w języku polskim

– charakteryzuje odkrycie Mikołaja Kopernika i pokazuje różnice między teorią polskiego astronoma
a dotychczas obowiązującą koncepcją budowy wszechświata

 

– poprawnie posługuje się terminami: arras, krużganki, mecenat, teoria geocentryczna, teoria heliocentryczna

– charakteryzuje krótko twórczość Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego

– przywołuje Galileusza jako zwolennika teorii Kopernika

– uzasadnia tezę, że Mikołaj Kopernik był człowiekiem renesansu

– przedstawia poglądy Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako pisarza politycznego doby renesansu

– wyjaśnia przyczyny rozwoju kultury renesansowej w Polsce

– opisuje Wawel jako przykład architektury renesansu w Polsce

– przedstawia zasługi ostatnich Jagiellonów dla rozwoju renesansu

 – wyjaśnia, dlaczego XVI stulecie nazwano złotym wiekiem w historii Polski

– opisuje wybraną budowlę renesansową
w swoim regionie

5. Rzeczpospolita Obojga Narodów

– geneza unii lubelskiej

– postanowienia unii lubelskiej

– struktura narodowa
i wyznaniowa I Rzeczpospolitej

– poprawnie posługuje się terminami: unia personalna, unia realna

– podaje i zaznacza na osi czasu datę podpisania unii lubelskiej (1569 r.), określa wiek, w którym doszło do tego wydarzenia

– wskazuje na mapie Lublin
i Rzeczpospolitą Obojga Narodów

– wskazuje na obrazie Jana Matejki Unia lubelska postać Zygmunta II Augusta jako autora i pomysłodawcę unii

– wyjaśnia nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów

– wskazuje na mapie Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie

– przedstawia postanowienia unii lubelskiej

– charakteryzuje strukturę narodową
i wyznaniową I Rzeczypospolitej

– analizuje wygląd herbu
I Rzeczypospolitej i porównuje go

z herbem Królestwa Polskiego

– opisuje skutki utworzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów

– wskazuje na mapie Wołyń, Podole
i Ukrainę

– wyjaśnia korzyści płynące
z wielokulturowości

– wymienia korzyści i zagrożenia wynikające z utworzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów

6. „Państwo bez stosów”

– Rzeczpospolita państwem wielowyznaniowym

Akt konfederacji warszawskiej

– reformacja
w Polsce

– poprawnie posługuje się terminem: tolerancja

– podaje i zaznacza na osi czasu datę podpisania konfederacji warszawskiej (1573 r.), określa wiek, w którym doszło do tego wydarzenia

– wskazuje wielowyznaniowość
I Rzeczypospolitej

– zauważa potrzebę poszanowania odmienności religijnej i kulturowej

– wymienia wyznania zamieszkujące Rzeczpospolitą Obojga Narodów

– wskazuje cel podpisania konfederacji warszawskiej

– wyjaśnia, co oznacza, że Polska była nazywana „państwem bez stosów”

– poprawnie posługuje się terminami: katolicyzm, judaizm, luteranizm, prawosławie, innowierca

– przedstawia postanowienia konfederacji warszawskiej

– charakteryzuje strukturę wyznaniową
I Rzeczypospolitej

– nazywa świątynie różnych wyznań

– wskazuje na mapie Raków i Pińczów jako ważne ośrodki reformacji w Polsce

– nazywa i wskazuje na mapie ziemie zamieszkałe przez przedstawicieli poszczególnych wyznań

– omawia wkład innych wyznań w rozwój szkolnictwa I Rzeczypospolitej

– wyjaśnia, kim byli arianie i przedstawia zasady ich religii

– tłumaczy przyczyny niechęci szlachty polskiej wobec arian

– wyjaśnia związek między narodowością a wyznawaną religią wśród mieszkańców
I Rzeczypospolitej

7. Pierwsza wolna elekcja

– przyczyny elekcyjności tronu polskiego

– przebieg pierwszej wolnej elekcji

Artykuły henrykowskie
i pacta conventa

– następstwa wolnych elekcji

– poprawnie posługuje się terminem: elekcja, wolna elekcja, bezkrólewie

– podaje i zaznacza na osi czasu datę pierwszej wolnej elekcji

– wskazuje Henryka Walezego jako pierwszego króla elekcyjnego

– krótko opisuje, dlaczego polskich władców zaczęto wybierać drogą wolnej elekcji

– opisuje przebieg pierwszego bezkrólewia i wyjaśnia, kim był interrex

– poprawnie posługuje się terminami: Artykuły henrykowskie, pacta conventa        

– przedstawia zasady wyboru monarchy

– na podstawie obrazu Canaletta opisuje miejsce i przebieg wolnej elekcji

– wyjaśnia skutki wolnych elekcji     

– wymienia warunki, które musieli spełnić królowie elekcyjni

– wyjaśnia wpływ Artykułów henrykowskich i pacta conventa na pozycję monarchy w Rzeczypospolitej

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU II

ROZDZIAŁ III: W OBRONIE GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ

1. Wojny
z Rosją

– wojny Stefana Batorego o Inflanty

– dymitriada
i polska interwencja
w Rosji

– pokój
w Polanowie

 

– poprawnie posługuje się terminem: hetman           

– podaje i zaznacza na osi czasu datę bitwy pod Kłuszynem (1610 r.), określa wiek, w którym doszło do tego wydarzenia

– wymienia Stefana Batorego jako kolejnego po Henryku Walezym władcę Polski

– przywołuje Stanisława Żółkiewskiego jako dowódcę bitwy pod Kłuszynem

– wskazuje na mapie Inflanty i Carstwo Rosyjskie

– wskazuje na mapie Moskwę
i Kłuszyn

– opisuje, w jakim celu została utworzona piechota wybraniecka

– przedstawia, jak zakończyły się wojny o Inflanty prowadzone przez Stefana Batorego

– opowiada o znaczeniu bitwy pod Kłuszynem

– poprawnie posługuje się terminami: piechota wybraniecka, dymitriada, Kreml, bojar

– podaje datę podpisania pokoju
w Polanowie (1634 r.)

– przedstawia przyczyny najazdu Iwana Groźnego na Inflanty

– opisuje następstwa dymitriady

– wskazuje na mapie tereny przyłączone przez Polskę w wyniku interwencji w Rosji (po pokoju w Polanowie i Jamie Zapolskim)           

– opisuje przyczyny poparcia Dymitra Samozwańca przez magnatów
i duchowieństwo

– wskazuje przyczyny obalenia Dymitra Samozwańca

– wyjaśnia cel polskiej interwencji w Rosji

– ocenia politykę Zygmunta III wobec Rosji

– przedstawia postanowienia pokoju
w Polanowie

2. Początek wojen ze Szwecją

– Wazowie na tronie Polski

– przyczyny wojen ze Szwecją

– wojna o Inflanty

– walka o ujście Wisły

– skutki wojen polsko-szwedzkich w
I poł. XVII w.

– Warszawa stolicą Polski

– podaje datę bitwy pod Kircholmem (1605 r.) i nazwisko dowódcy polskich wojsk (Jan Karol Chodkiewicz)

– wskazuje na mapie Szwecję, Inflanty, Wisłę, Kircholm i Pomorze Gdańskie

– wymienia elementy uzbrojenia husarza i pokazuje je na ilustracji

– wymienia stolice Polski (Gniezno, Kraków, Warszawa)

– wyjaśnia, dlaczego przeniesiono stolicę z Krakowa do Warszawy

– poprawnie posługuje się terminem: cło

– charakteryzuje przyczyny wojen polsko-szwedzkich w XVII w.

– podaje datę bitwy pod Oliwą (1627 r.)
i wyjaśnia znaczenie tego starcia       

– wyjaśnia, dlaczego Zygmunt III Waza utracił tron Szwecji

– omawia przebieg wojny o Inflanty

– wskazuje na mapie Oliwę

– przedstawia przyczyny zablokowania ujścia Wisły przez Szwedów

– tłumaczy, dlaczego Polska często nie wykorzystywała swoich sukcesów militarnych     

– przedstawia postanowienia i podaje daty podpisania rozejmu w Starym Targu (1629 r.) i Sztumskiej Wsi (1635 r.)

3. Powstanie Chmielnickiego

– sytuacja Kozaków zaporoskich

– powstanie Kozaków
na Ukrainie

– ugoda w Perejasławiu

 

– poprawnie posługuje się terminem: Zaporoże

– podaje i zaznacza na osi czasu datę wybuchu powstania kozackiego
(1648 r.)

– wskazuje Bohdana Chmielnickiego jako przywódcę powstania Kozaków
na Ukrainie

– wskazuje na mapie Ukrainę, Zaporoże i Dzikie Pola

– wyjaśnia, kim byli Kozacy

– wymienia elementy uzbrojenia Kozaków i pokazuje je na ilustracji

– rozpoznaje na ilustracji Kozaka wśród przedstawicieli innych grup społecznych

 

– wyjaśnia, kim byli Kozacy rejestrowi

– przedstawia zajęcia i sytuację Kozaków

– wskazuje na mapie najważniejsze bitwy powstania (Żółte Wody, Korsuń, Beresteczko)

– uzasadnia tezę, że powstanie Chmielnickiego było wojną domową

– przedstawia przyczyny wybuchu powstania na Ukrainie

– omawia główne etapy powstania

– wyjaśnia, dlaczego powstanie Chmielnickiego przerodziło się w wojnę polsko-rosyjską

– wskazuje na mapie Perejasław

– podaje i zaznacza na osi czasu datę ugody w Perejasławiu (1654 r.)         

– przedstawia skutki powstania Chmielnickiego

– wskazuje rozejm w Andruszowie jako moment zakończenia powstania i wojny polsko-rosyjskiej (1667 r.)

– ocenia politykę szlachty wobec Kozaków

4. Potop szwedzki

– przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją

– najazd Szwedów na Polskę w latach 1655– 1660

– postawa społeczeństwa polskiego wobec najeźdźcy

– skutki potopu

 

– poprawnie posługuje się terminem: potop szwedzki

– podaje i zaznacza na osi czasu daty potopu szwedzkiego (1655–1660 r.) oraz pokoju w Oliwie (1660 r.)

– wskazuje Stefana Czarnieckiego jako bohatera walk ze Szwedami

– charakteryzuje postaci Stefana Czarnieckiego i Augustyna Kordeckiego

– wskazuje na mapie Częstochowę
i Inflanty

– wymienia obronę Jasnej Góry jako przełomowy moment potopu szwedzkiego

– wyjaśnia, dlaczego najazd Szwedów nazwano potopem

– przedstawia na ilustracji uzbrojenie piechoty szwedzkiej   

– uzasadnia znaczenie bohaterskiej obrony Częstochowy dla prowadzenia dalszej walki z najeźdźcą

– charakteryzuje postępowanie Szwedów wobec ludności polskiej

– poprawnie posługuje się terminem: wojna podjazdowa

– wskazuje na mapie Lwów i Prusy Książęce

– wyjaśnia przyczyny prowadzenia wojny podjazdowej przez Polskę

– przedstawia zobowiązania Jana Kazimierza złożone podczas ślubów lwowskich

– wymienia przyczyny wojen polsko-szwedzkich

– wyjaśnia przyczyny początkowych niepowodzeń Rzeczypospolitej w czasie potopu szwedzkiego

– wymienia postanowienia pokoju
w Oliwie

– przedstawia skutki potopu szwedzkiego

– wskazuje zagrożenie płynące dla Rzeczypospolitej z powodu utraty lenna pruskiego

5. Wojny z Turcją

– imperium osmańskie

– przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Turcją
w XVII w.

– wojna o Mołdawię

– najazd Turków na Polskę w II poł. XVIII w. i jego skutki

– odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego

 

– poprawnie posługuje się terminami: sułtan, husarz, janczar, islam, wezyr

– podaje i zaznacza na osi czasu daty bitwy pod Chocimiem (1673 r.) oraz odsieczy wiedeńskiej (1683 r.)

– charakteryzuje postaci Jana III Sobieskiego i Kara Mustafy

– podaje przyczyny wyprawy Jana III Sobieskiego pod Wiedeń

– wskazuje na mapie Wiedeń, Podole, Chocim i Kamieniec Podolski

– wymienia skutki wojen z Turcją

 

– poprawnie posługuje się terminami: haracz, ekspansja

– podaje i zaznacza na osi czasu daty najazdu tureckiego i oblężenia Kamieńca Podolskiego (1672 r.)

– wymienia hetmanów Stanisława Żółkiewskiego i Jana Karola Chodkiewicza oraz bitwy z Turcją, w których dowodzili (Cecora 1620 r., obrona Chocimia 1621 r.)

– wskazuje na mapie tereny, na których toczyła się wojna (Podole) oraz miejsca najważniejszych wydarzeń (Cecora Kamieniec Podolski, Chocim)

– omawia przyczyny wojen polsko-tureckich w XVII w.

– wymienia przyczyny początkowych niepowodzeń wojsk polskich w walce
z Turkami w II poł. XVII w.  

– przedstawia walkę Rzeczypospolitej
o Mołdawię

– opisuje postanowienia traktatu
w Buczaczu

– przedstawia następstwa wojen polsko-tureckich w XVII w.

6. Kryzys Rzeczypospolitej

– skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą
w XVII w.

– sytuacja polityczno-gospodarcza kraju na przełomie XVII i XVIII w.

 

– charakteryzuje XVII wiek jako czas wielu konfliktów wojennych prowadzonych przez Rzeczpospolitą

– wskazuje na mapie państwa,
z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny w XVII w.

– wymienia skutki wojen toczonych przez Rzeczpospolitą w XVII w.,
w tym m.in. wyniszczenie kraju i straty terytorialne

 

– poprawnie posługuje się terminem: liberum veto

– wskazuje postać Władysława Sicińskiego, który w 1652 r. doprowadził do pierwszego w historii zerwania sejmu

 – wskazuje na mapie tereny utracone przez Rzeczpospolitą (Inflanty, Podole, Prusy Książęce, część Ukrainy)

– wymienia przyczyny uzależnienia Polski od obcych państw       

– charakteryzuje funkcjonowanie aparatu władzy na przełomie XVII i XVIII w., zwracając uwagę na słabość władzy królewskiej, zrywanie sejmów i wzrost znaczenia magnaterii

– wskazuje objawy kryzysu państwa

– podaje przyczyny i objawy kryzysu gospodarczego           

– przedstawia przyczyny rokoszu Lubomirskiego

– wyjaśnia, dlaczego w Rzeczypospolitej coraz większą rolę zaczynali odgrywać magnaci

7. Barok i sarmatyzm

– barok – epoka kontrastów

– cechy charakterystyczne stylu barokowego

– architektura i sztuka barokowa

– Sarmaci i ich obyczaje

– poprawnie posługuje się terminem: barok

– zaznacza na osi czasu epokę baroku

– opowiada o sposobach spędzania czasu wolnego przez szlachtę na przełomie XVII i XVIII w.

– wskazuje pozytywne i negatywne cechy szlachty polskiej tego okresu

– wymienia najwybitniejsze dzieła sztuki barokowej w Polsce i Europie (np. Wersal, pałac w Wilanowie)

– wymienia dwie lub trzy cechy charakterystyczne dla architektury barokowej

– z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane
w stylu barokowym

– wyjaśnia, czym były kalwarie

– poprawnie posługuje się terminami: putto, ornament

– wyjaśnia pochodzenie terminu sarmatyzm

– wyjaśnia znaczenie określenia złota wolność szlachecka

– wyjaśnia genezę epoki baroku

– charakteryzuje malarstwo i rzeźbę epoki baroku

– charakteryzuje ideologię sarmatyzmu

– opisuje strój sarmacki na podstawie ilustracji         

– wskazuje wpływ rosnącej pobożności
na architekturę i sztukę epoki

– wskazuje następstwa bezkrytycznego stosunku szlachty do ustroju państwa

– wyjaśnia, na czym polega związek kultury barokowej z ruchem kontrreformacyjnym

– charakteryzuje barok jako epokę kontrastów

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU III

Rozdział IV. OD ABSOLUTYZMU DO REPUBLIKI

1. Monarchia absolutna we Francji

– Edykt nantejski i jego skutki

– umacnianie władzy monarchy we Francji

– rządy absolutne Ludwika XIV

– Francja potęgą militarną i gospodarczą

 

– poprawnie posługuje się terminem: monarchia absolutna

– wskazuje czas panowania Ludwika XIV (XVII w.)

– przywołuje postać Ludwika XIV jako władcy absolutnego

– wskazuje na mapie Francję

– krótko opisuje zakres władzy króla
w monarchii absolutnej

– wymienia uprawnienia monarchy absolutnego

– wyjaśnia, dlaczego Ludwika XIV określano mianem Króla Słońce

– opisuje życie w Wersalu w czasach Ludwika XIV

– poprawnie posługuje się terminami: manufaktura, cło, import, eksport, hugenoci

– wyjaśnia, dlaczego Francja była europejską potęgą

- przedstawia, w jaki sposób doszło do

wzmocnienia władzy królewskiej we Francji

– opisuje, jak zakończyły się wojny religijne we Francji (przywołuje Edykt nantejski)

– omawia politykę gospodarczą ministra Colberta

– przedstawia działania kardynała Richelieu zmierzające do wzmocnienia pozycji monarchy        

– wskazuje pozytywne i negatywne strony panowania Ludwika XIV

– opowiada o twórczości Moliera

2. Monarchia parlamentarna w Anglii

– absolutyzm angielski

– konflikt Karola I z parlamentem

– dyktatura Olivera Cromwella

– ukształtowanie się monarchii parlamentarnej

 

– wskazuje na mapie Anglię i Londyn

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminem: parlament

– poprawnie posługuje się terminem: monarchia parlamentarna

– wymienia i krótko charakteryzuje postaci Karola I Stuarta, Olivera Cromwella i Wilhelma Orańskiego

– wskazuje organy władzy w monarchii parlamentarnej      

– wskazuje Anglię jako kraj o ustroju monarchii parlamentarnej

– przedstawia zakres władzy dyktatora

– poprawnie posługuje się terminami: purytanie, nowa szlachta, rojaliści

– przedstawia postać Olivera Cromwella
i jego dokonania

– wskazuje 1689 r. jako czas ukształtowania się monarchii parlamentarnej w Anglii

– wyjaśnia przyczyny konfliktu Karola I
z parlamentem

– przedstawia Deklarację praw narodu angielskiego

– charakteryzuje ustrój monarchii parlamentarnej

– wymienia główne etapy kształtowania się monarchii parlamentarnej w Anglii

– porównuje ustrój monarchii parlamentarnej i monarchii absolutnej

3. Oświecenie w Europie

– ideologia oświecenia

– wybitni myśliciele doby oświecenia

– trójpodział władzy według Monteskiusza

– najważniejsze dokonania naukowe oświecenia

– architektura oświeceniowa

 

– poprawnie posługuje się terminami: oświecenie, klasycyzm

– zaznacza na osi czasu epokę oświecenia

– wymienia najważniejsze dokonania naukowe i techniczne epoki oświecenia

(np. termometr lekarski, maszyna parowa)

– charakteryzuje styl klasycystyczny

– z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane
w stylu klasycystycznym

– wymienia przykłady budowli klasycystycznych w Polsce i Europie

– tłumaczy, dlaczego nowa epoka
w kulturze europejskiej została nazwana oświeceniem

– poprawnie posługuje się terminem: ateizm

– przedstawia postać Monteskiusza
i wyjaśnia, na czym polegała opracowana przez niego koncepcja trójpodziału władzy

– przedstawia postaci Woltera i Jana Jakuba Rousseau

– charakteryzuje ideologię oświecenia

– omawia koncepcję umowy społecznej zaproponowaną przez Jana Jakuba Rousseau

– przedstawia zasługi Denisa Diderota dla powstania Wielkiej encyklopedii francuskiej

– wyjaśnia przyczyny krytyki absolutyzmu i Kościoła przez filozofów doby oświecenia

– wskazuje wpływ dokonań naukowych
i technicznych na zmiany w życiu ludzi

4. Nowe potęgi europejskie

– absolutyzm oświecony

– narodziny potęgi Prus

– monarchia austriackich Habsburgów

– Cesarstwo Rosyjskie
w XVIII w.

– poprawnie posługuje się terminami: absolutyzm, absolutyzm oświecony

– wymienia Marię Teresę, Józefa II, Piotra I i Fryderyka Wielkiego jako władców Austrii, Rosji i Prus

– wskazuje na mapie Rosję, Austrię
i Prusy w XVIII w.

– wskazuje na mapie Petersburg jako nową stolicę Rosji

– wskazuje Rosję, Austrię i Prusy jako potęgi europejskie XVIII stulecia

– podaje przykłady reform
w monarchiach absolutyzmu oświeconego

– wskazuje wpływ ideologii oświecenia na reformy w krajach absolutyzmu oświeconego

 

– podaje daty powstania Królestwa Pruskiego (1701 r.) i Cesarstwa Rosyjskiego (1721 r.)

– wymienia reformy przeprowadzone
w Rosji, Austrii i Prusach

– wyjaśnia, dlaczego monarchowie absolutyzmu oświeconego nazywali siebie „sługami ludu”

– wyjaśnia związki między pojawieniem się nowych potęg w Europie Środkowej
a sytuacją w Rzeczypospolitej           

– charakteryzuje reformy przeprowadzone w Rosji, Austrii i Prusach

– wyjaśnia wpływ reform na wzrost znaczenia tych państw

– opisuje skutki uzyskania przez Rosję dostępu do Bałtyku      

– porównuje monarchię absolutną
z monarchią absolutyzmu oświeconego

5. Stany Zjednoczone Ameryki

– kolonie brytyjskie
w Ameryce Północnej

– konflikt kolonistów z rządem brytyjskim

– wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

– ustrój polityczny USA

– poprawnie posługuje się terminami: kolonia, konstytucja

– określa czas powstania Stanów Zjednoczonych

– podaje i zaznacza na osi czasu datę uchwalenia konstytucji USA – pierwszej takiej ustawy na świecie (1787 r.)

– przywołuje postać Jerzego Waszyngtona jako pierwszego prezydenta USA         

– wymienia Tadeusza Kościuszkę i Kazimierza Pułaskiego jako polskich bohaterów walki o niepodległość USA

– wskazuje na mapie Stany Zjednoczone oraz kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej

– wymienia strony konfliktu w wojnie o niepodległość Stanów

– wyjaśnia, dlaczego Amerykanie mówią w języku angielskim

– porównuje pierwszą flagę USA z flagą współczesną, wskazując zauważone podobieństwa i różnice

– poprawnie posługuje się terminami: bojkot, Kongres, Izba Reprezentantów,

– podaje i zaznacza na osi czasu datę powstania Stanów Zjednoczonych
(4 lipca 1776 r.)

– omawia zasługi Jerzego Waszyngtona dla powstania USA

– wskazuje na mapie Boston, Filadelfię
i Yorktown

– opisuje wydarzenie zwane bostońskim piciem herbaty

– przedstawia przyczyny wybuchu wojny między kolonistami a rządem brytyjskim

– charakteryzuje znaczenie Deklaracji niepodległości

– przedstawia najważniejsze etapy walki
o niepodległość USA

– przedstawia udział Polaków w walce
o niepodległość USA 

– wymienia miejsca związane z udziałem Polaków w wojnie o niepodległość USA

– opisuje idee oświeceniowe zapisane w konstytucji USA

– charakteryzuje ustrój polityczny USA

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU IV

ROZDZIAŁ V: UPADEK RZECZYPOSPOLITEJ

1. Rzeczpospolita pod rządami Wettinów

– unia personalna z Saksonią

– początek ingerencji Rosji
w sprawy Polski

– podwójna elekcja w 1733 r.

– rządy Augusta III

– projekty reform Rzeczypospolitej

 

– poprawnie posługuje się terminami: unia personalna, anarchia

– wymienia Augusta II Mocnego
i Augusta III Sasa jako monarchów sprawujących władzę w Polsce na początku XVIII w.

– przedstawia Stanisława Konarskiego jako reformatora Rzeczypospolitej
i krótko opisuje propozycje jego reform – wskazuje na mapie Saksonię

– opisuje konsekwencje wyboru dwóch władców jednocześnie           

– wymienia przyczyny anarchii
w Polsce

 

– poprawnie posługuje się terminami: konfederacja, liberum veto, wolna elekcja, przywileje, złota wolność szlachecka

– podaje i zaznacza na osi czasu datę obrad sejmu niemego (1717 r.)

– przedstawia postać Stanisława Leszczyńskiego

– charakteryzuje okres rządów Augusta II Mocnego

– opisuje pozytywne i negatywne skutki rządów Augusta III

– wyjaśnia sens powiedzeń: Od Sasa do Lasa i Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa

– charakteryzuje projekty reform w I poł. XVIII w.  

– przedstawia genezę i postanowienia sejmu niemego

– wyjaśnia przyczynę ingerencji Rosji
w sprawy Polski

– wskazuje reformy niezbędne dla wzmocnienia Rzeczypospolitej

2. Pierwszy rozbiór Polski

– Stanisław August Poniatowski królem Polski

– pierwsze reformy nowego władcy

– konfederacja barska

– I rozbiór Polski

– poprawnie posługuje się terminami: rozbiory Polski, ambasador, emigracja

– podaje i zaznacza na osi czasu datę pierwszego rozbioru Polski (1772 r.)

– przywołuje i charakteryzuje postać Stanisława Augusta Poniatowskiego jako ostatniego króla Polski   

– wymienia państwa, które dokonały pierwszego rozbioru Polski i wskazuje je na mapie

– wskazuje na mapie ziemie utracone przez Polskę podczas pierwszego rozbioru

– przedstawia przyczyny pierwszego rozbioru Polski

– ocenia postawę Tadeusza Rejtana

 

– poprawnie posługuje się terminem: prawa kardynalne

– podaje datę zawiązania konfederacji barskiej (1768 r.)

– opisuje okoliczności wyboru Stanisława Augusta na króla Polski

– wymienia reformy Stanisława Augusta
w celu naprawy oświaty i gospodarki
w II poł. XVIII w.

– przedstawia przyczyny zawiązania konfederacji barskiej

– przedstawia cel walki konfederatów barskich

– wskazuje następstwa konfederacji barskiej

– porównuje postawy rodaków wobec rozbioru państwa na podstawie analizy obrazu Jana Matejki Rejtan - Upadek Polski

– opowiada o przebiegu i decyzjach sejmu rozbiorowego

3. Kultura polskiego oświecenia

– literatura okresu oświecenia

– Teatr Narodowy i jego zadania

– mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego

– architektura
i sztuka klasycystyczna
w Polsce

– reforma szkolnictwa
w Polsce

– poprawnie posługuje się terminami: szkoła parafialna, obiady czwartkowe

– wskazuje Stanisława Augusta jako oświeceniowego mecenasa sztuki

– podaje przykład zasług ostatniego króla dla rozwoju kultury polskiej

– podaje przykłady przedmiotów nauczanych w szkołach parafialnych

– przedstawia przyczyny powołania Komisji Edukacji Narodowej

– wskazuje cel wychowania i edukacji młodzieży w XVIII w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wymienia pisarzy politycznych II poł. XVIII w. (Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic) oraz ich propozycje reform

– przedstawia zasługi Stanisława Augusta dla rozwoju kultury i sztuki oświecenia

– charakteryzuje twórczość Ignacego Krasickiego, Juliana Ursyna Niemcewicza i Wojciecha Bogusławskiego

– wymienia malarzy tworzących w Polsce Canaletto, Marcello Bacciarelli oraz wyjaśnia, dlaczego obrazy Canaletta są ważnym źródłem wiedzy historycznej

– charakteryzuje architekturę i sztukę klasycystyczną

– podaje przykłady budowli klasycystycznych

– przedstawia zadania Teatru Narodowego i czasopisma „Monitor”

– omawia zmiany wprowadzone w polskim szkolnictwie przez KEN                   

– podaje przykłady budowli klasycystycznych w swoim regionie

4. Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja

– reformy Sejmu Wielkiego

– Konstytucja
3 Maja

– wojna polsko-rosyjska w 1792 r.

– drugi rozbiór Polski

– poprawnie posługuje się terminem: konstytucja

– podaje i zaznacza na osi czasu daty: uchwalenia Konstytucji 3 maja
(1791 r.), obrad Sejmu Wielkiego (1788–1792 r.) i drugiego rozbioru (1793 r.)

– wskazuje na mapie ziemie utracone przez Polskę podczas drugiego rozbioru

– wymienia państwa, które dokonały drugiego rozbioru Polski

– wymienia najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego

– wymienia najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja (zniesienie liberum veto i wolnej elekcji)

– na obrazie Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku wskazuje współtwórców konstytucji: Stanisława Augusta Poniatowskiego i Stanisława Małachowskiego  

– charakteryzuje postać Stanisława Małachowskiego

– opisuje sytuację w Polsce po pierwszym rozbiorze

– podaje cel obrad Sejmu Wielkiego

– przedstawia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i podaje jej datę (1792 r.)

– wskazuje na mapie Targowicę, Dubienkę i Zieleńce

– opisuje najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego

– charakteryzuje ustrój polityczny wprowadzony przez Konstytucję 3 maja

– charakteryzuje zmiany wprowadzone przez Konstytucję 3 maja i wskazuje ich skutki

– przedstawia genezę ustanowienia Orderu Virtuti Militari

– opisuje przebieg wojny polsko-rosyjskiej (1792 r.),

– przedstawia postanowienia sejmu
w Grodnie      

5. Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

– wybuch powstania kościuszkowskiego

– Uniwersał połaniecki

– przebieg powstania

– trzeci rozbiór Polski

– poprawnie posługuje się terminami: naczelnik, kosynierzy, zaborcy, insurekcja

– podaje i zaznacza na osi czasu daty insurekcji kościuszkowskiej (1794 r.) oraz trzeciego rozbioru Polski (1795 r.)

– charakteryzuje postać Tadeusza Kościuszki

– wskazuje Tadeusza Kościuszkę jako naczelnika powstania

– wskazuje na mapie Kraków i tereny utracone przez Polskę podczas trzeciego rozbioru

– wymienia państwa, które dokonały trzeciego rozbioru Polski       

– wymienia przyczyny wybuchu i upadku powstania kościuszkowskiego

 

– poprawnie posługuje się terminem: uniwersał

– charakteryzuje postać Wojciecha Bartosa

– wskazuje na mapie Racławice, Połaniec oraz Maciejowice

– opisuje przebieg powstania kościuszkowskiego i podaje jego najważniejsze wydarzenia w kolejności chronologicznej

– opowiada o bitwach pod Racławicami
i Maciejowicami oraz przedstawia jej znaczenie

– wyjaśnia, dlaczego Kościuszko zdecydował się wydać Uniwersał połaniecki

– przedstawia zapisy Uniwersału połanieckiego

– wskazuje następstwa upadku powstania kościuszkowskiego           

– wymienia najważniejsze przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII w.

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU V

ROZDZIAŁ VI: REWOLUCJA FRANCUSKA I OKRES NAPOLEOŃSKI

1. Rewolucja francuska

– sytuacja we Francji przed wybuchem rewolucji burżuazyjnej

– stany społeczne we Francji

– wybuch rewolucji francuskiej

– uchwalenie Deklaracji praw człowieka
i obywatela

– Francja monarchią konstytucyjną

 

– poprawnie posługuje się terminami: konstytucja, rewolucja, Bastylia, burżuazja, Stany Generalne

– podaje i zaznacza na osi czasu datę wybuchu rewolucji we Francji
(14 lipca 1789 r.)

– charakteryzuje postać Ludwika XVI

– wskazuje na mapie Francję i Paryż

– wymienia i charakteryzuje stany społeczne we Francji

– podaje wydarzenie, które rozpoczęło rewolucję francuską

– wyjaśnia, dlaczego Francuzi obchodzą swoje święto narodowe 14 lipca   

 

– poprawnie posługuje się terminem: monarchia konstytucyjna

– podaje datę uchwalenia konstytucji francuskiej (1791 r.)

– opisuje położenie stanów społecznych
we Francji

– przedstawia sytuację we Francji przed wybuchem rewolucji

– przedstawia przyczyny wybuchu rewolucji burżuazyjnej

– przedstawia okoliczności i cel powstania Zgromadzenia Narodowego

– wyjaśnia zadania Konstytuanty

– opisuje decyzje Konstytuanty podjęte
po wybuchu rewolucji i wskazuje ich przyczyny

– charakteryzuje ustrój Francji po wprowadzeniu konstytucji

– przedstawia najważniejsze zapisy
i wyjaśnia ponadczasowe znaczenie Deklaracji praw człowieka i obywatela       

2. Republika Francuska

– Francja republiką

– terror jakobinów

– upadek rządów jakobinów

 

– poprawnie posługuje się terminami: gilotyna, terror, republika

– charakteryzuje postać Maksymiliana Robespierre’a

– wskazuje na mapie państwa,
z którymi walczyła rewolucyjna Francja

– przedstawia okoliczności stracenia Ludwika XVI

– przedstawia przyczyny obalenia władzy Ludwika XVI

 

 

– poprawnie posługuje się terminami: jakobini, dyrektoriat, radykalizm

– wyjaśnia, dlaczego jakobini przejęli rządy we Francji

– opisuje rządy jakobinów

– wyjaśnia, dlaczego rządy jakobinów nazwano Wielkim Terrorem

– przedstawia, w jaki sposób jakobinów odsunięto od władzy

– wyjaśnia przyczyny upadku rządów jakobinów      

– przedstawia skutki rządów jakobinów

– wyjaśnia na przykładzie postaci Maksymiliana Robespierre’a sens powiedzenia: Rewolucja pożera własne dzieci

– charakteryzuje rządy dyrektoriatu

– ocenia terror jako narzędzie walki politycznej

3. Epoka Napoleona Bonapartego

– obalenie rządów dyrektoriatu

– Napoleon Bonaparte cesarzem Francuzów

– Kodeks Napoleona

– Napoleon u szczytu potęgi

 

– poprawnie posługuje się terminem: zamach stanu

– określa I poł. XIX w. jako epokę napoleońską

– podaje datę decydującej bitwy pod Austerlitz (1805 r.) i wskazuje tę miejscowość na mapie

– charakteryzuje krótko postać Napoleona Bonapartego jako cesarza Francuzów i wybitnego dowódcę

– przedstawia okoliczności przejęcia władzy przez Napoleona

– wskazuje na mapie państwa,
z którymi toczyła wojny napoleońska Francja

– wskazuje na mapie tereny zależne
od Francji

– przedstawia na infografice uzbrojenie żołnierzy epoki napoleońskiej

 

– poprawnie posługuje się terminem: blokada kontynentalna

– podaje daty: koronacji cesarskiej Napoleona (1804 r.), pokoju w Tylży
(1807 r.), uchwalenie Kodeksu Napoleona (1804 r.)

– przedstawia położenie Francji w Europie podczas rządów dyrektoriatu

– wyjaśnia przyczyny niezadowolenia społecznego podczas rządów dyrektoriatu

– wymienia reformy wprowadzone przez Napoleona

– charakteryzuje Kodeks Napoleona

– wyjaśnia, dlaczego Napoleon koronował się na cesarza Francuzów

– przedstawia etapy kariery Napoleona

– opisuje okoliczności powstania i charakter Związku Reńskiego

– wyjaśnia przyczyny wprowadzenia blokady kontynentalnej przeciw Anglii

– Przedstawia postanowienia pokoju
w Tylży          

4. Upadek Napoleona

– wyprawa na Rosję

– odwrót Wielkiej Armii

– bitwa pod Lipskiem i

klęska cesarza

 

– poprawnie posługuje się terminem: Wielka Armia

– wskazuje na mapie Rosję i Moskwę

– wskazuje na mapie państwa koalicji antyfrancuskiej, Elbę i Lipsk

– przedstawia przyczyny wyprawy Napoleona na Rosję

– opisuje, jak zakończyła się wyprawa Napoleona na Rosję

– opisuje, w jakich warunkach atmosferycznych wycofywała się Wielka Armia

– wyjaśnia, dlaczego bitwa pod Lipskiem została nazwana „bitwą narodów”

– poprawnie posługuje się terminami: taktyka spalonej ziemi, wojna podjazdowa, abdykacja

– podaje daty: bitwy pod Borodino (1812 r.), bitwy pod Lipskiem (1813 r.)

– wskazuje na mapie Borodino

– przedstawia strategię obronną Rosji

– omawia przebieg kampanii rosyjskiej Napoleona

– omawia, jak przebiegał odwrót Wielkiej Armii           

– opisuje skutki wyprawy Napoleona na Rosję

– przedstawia skutki klęski Napoleona pod Lipskiem 

– przedstawia przyczyny klęski Napoleona

5. Legiony Polskie we Włoszech

– Polacy
po utracie niepodległości

– utworzenie Legionów Polskich we Włoszech

– organizacja
i zasady życia legionowego

– udział legionistów
w wojnach napoleońskich

– poprawnie posługuje się terminami: legiony, emigracja

– podaje i zaznacza na osi czasu datę utworzenia Legionów Polskich we Włoszech (1797 r.)

– wyjaśnia, kim byli Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki

– wskazuje na mapie Włochy, Francję
i San Domingo

– wymienia państwa zaborcze

– podaje nazwę hymnu Polski
i wskazuje jego związek z Legionami Polskimi we Włoszech

– przedstawia cel utworzenia Legionów Polskich i opisuje walki z ich udziałem

– wyjaśnia, dlaczego Polacy wiązali nadzieję na niepodległość z Napoleonem

– opisuje położenie ludności polskiej po utracie niepodległości

– opisuje udział legionistów w wojnach napoleońskich

– przedstawia powody wysłania legionistów na San Domingo

– charakteryzuje zasady obowiązujące w Legionach Polskich

– wyjaśnia, dlaczego Legiony były szkołą patriotyzmu i demokracji

– wskazuje, w jaki sposób i skąd rekrutowano żołnierzy do polskich oddziałów wojskowych

6. Księstwo Warszawskie

– utworzenie Księstwa Warszawskiego

– konstytucja Księstwa Warszawskiego

– Polacy pod rozkazami Napoleona

– upadek Księstwa Warszawskiego

 

– podaje i zaznacza na osi czasu daty utworzenia (1807 r.) i likwidacji Księstwa Warszawskiego (1815 r.)

– wskazuje na mapie Księstwo Warszawskie i Tylżę

– przedstawia okoliczności utworzenia Księstwa Warszawskiego,

– podaje przyczyny likwidacji Księstwa Warszawskiego       

 

 

– podaje datę bitwy pod Raszynem

(1809 r.)

– charakteryzuje postać księcia Józefa Poniatowskiego

– wskazuje na mapie Raszyn i Somosierrę

– przedstawia okoliczności powiększenia terytorium Księstwa Warszawskiego

– omawia zapisy konstytucji Księstwa Warszawskiego

– wskazuje na związek między zapisami konstytucji Księstwa Warszawskiego a ideami rewolucji francuskiej

– wymienia bitwy stoczone przez napoleońską Francję z udziałem Polaków

– opowiada o szarży polskich szwoleżerów pod Somosierrą i wskazuje jej znaczenie dla toczonych walk   

– wyjaśnia znaczenie mitu napoleońskiego dla podtrzymania pamięci o Legionach

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU VI

 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa