Nawigacja

Wiadomości

O mnie Zasady oceniania SP4 Zasady oceniania Gimnazjum Wymagania kl.IV Wymagania kl. V Wymagania kl. VI Wymagania kl. VII Wymagania kl.VIII Koło historyczne Konsultacje Konkursy Humor uczniowski Zdalne nauczanie klasa IV Zdalne nauczanie klasa Va Zdalne nauczanie klasa Vb Zdalne nauczanie klasa VIc Zdalne nauczanie klasa VIf Zdalne nauczanie klasa VII Zdalne nauczanie klasa VIIIA Zdalne nauczanie klasa VIIIb

Kopańska-Wyrzykowska Mariola

Wymagania kl. V

Plan wynikowy do historii dla klasy 5 szkoły podstawowej do programu nauczania „Wczoraj i dziś”

 

* Gwiazdką oznaczono tematy dodatkowe (nieobowiązkowe)

 

Temat lekcji

Zagadnienia, materiał nauczania

Wymagania Ocena 2-3

Uczeń:

Wymagania  Ocena 4-6. Także wiadomości i umiejętności z poprzedniej kolumny

Uczeń:

Rozdział I. Pierwsze cywilizacje

1. Życie pierwszych ludzi

– pochodzenie człowieka

– różnice między koczowniczym a osiadłym trybem życia

– życie człowieka pierwotnego

– epoka kamienia, epoka brązu, epoka żelaza

– początki rolnictwa i udomowienie zwierząt

dawne i współczesne sposoby wytapiania żelaza

– terminy: praludzie, rewolucja neolityczna, koczowniczy tryb życia, osiadły tryb życia, brąz

– wyjaśnia, skąd wywodzą się praludzie

– wyjaśnia znaczenie nabycia umiejętności krzesania ognia przez człowieka

– charakteryzuje życie ludzi pierwotnych (ziemianki, zbieractwo, myślistwo)

porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym

wyjaśnia, jakie korzyści przyniosło ludziom udomowienie zwierząt

wskazuje umiejętności, których nabycie umożliwiło ludziom przejście na osiadły tryb życia

wyjaśnia skutki rewolucji neolitycznej

– posługuje się terminami: pięściak, hodowla, koczowniczy tryb życia, osiadły tryb życia, rewolucja neolityczna, epoka kamienia, epoka brązu, epoka żelaza

wyjaśnia termin: ewolucja

charakteryzuje kierunki ewolucji człowieka

wskazuje szlaki, dzięki którym ludność zasiedliła różne kontynenty

wyjaśnia, jak ludzie nauczyli się wyrabiać narzędzia z żelaza i omawia znaczenie tej umiejętności

 

2. Miasta-państwa

Mezopotamii

– Mezopotamia jako kolebka cywilizacji

– znaczenie wielkich rzek dla rozwoju najstarszych cywilizacji

– osiągnięcia cywilizacyjne mieszkańców starożytnej Mezopotamii

– Kodeks Hammurabiego

– terminy: Mezopotamia, cywilizacja, Bliski Wschód, kanały nawadniające, Sumerowie, pismo klinowe

– omawia rolę wielkich rzek w rozwoju rolnictwa, handlu i komunikacji

– wyjaśnia, jak doszło do powstania pierwszych państw

– wymienia najważniejsze osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii

– charakteryzuje Kodeks Hammurabiego (oko za oko, ząb za ząb)

– wskazuje na mapie: obszar Mezopotamii, Tygrys, Eufrat, Ur, Babilon

– zna terminy: cywilizacja, Bliski Wschód, kanały nawadniające, Sumerowie, pismo klinowe

– wymienia i wskazuje na mapie współczesne państwa leżące na Bliskim Wschodzie

– charakteryzuje wygląd i rolę zikkuratów

– wyjaśnia różnicę między prawem zwyczajowym a skodyfikowanym

– wskazuje rolę prawa w rozwoju cywilizacji

– wymienia współczesne wynalazki, które powstały dzięki osiągnięciom ludów Mezopotamii

 

 

3. W Egipcie

faraonów

– Egipt jako przykład antycznej cywilizacji

– znaczenie Nilu dla państwa egipskiego

– osiągnięcia cywilizacji egipskiej

– struktura społeczna w starożytnym Egipcie

– wierzenia Egipcjan jako przykład religii politeistycznej

– terminy: faraon, politeizm, mumifikacja, sarkofag, piramidy, hieroglify

– charakteryzuje egipską piramidę społeczną

– omawia zakres władzy faraona

– podaje imiona bogów i charakteryzuje wierzenia Egipcjan

– omawia najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne Egipcjan

– wyjaśnia powiązania między wierzeniami a osiągnięciami Egipcjan w dziedzinie budownictwa i medycyny

– wskazuje na mapie: Nil, państwo egipskie

– opisuje etapy pochówku faraonów

– posługuje się terminami: faraon, politeizm, mumifikacja, sarkofag, piramidy, hieroglify

 

– opisuje, w jaki sposób wznoszono piramidy

– charakteryzuje najbardziej znane dzieła sztuki egipskiej i osiągnięcia egiptologii (Sfinks, Dolina Królów, grobowiec Tutenchamona, świątynia Abu Simbel, popiersie Nefertiti)

– wskazuje na mapie: Gizę

4. W starożytnym Izraelu

– judaizm jako przykład religii monoteistycznej

– dzieje Izraelitów

– Dekalog

– Tora

– postaci: Abraham, Mojżesz, Dawid, Salomon

– terminy: judaizm, Tora, Jahwe, Dekalog, Mesjasz

charakteryzuje wierzenia starożytnych Izraelitów

wyjaśnia różnicę pomiędzy politeizmem a monoteizmem

– opisuje główne etapy historii starożytnych Izraelitów (przybycie do Palestyny, ucieczka z Egiptu, wybudowanie świątyni w Jerozolimie, niewola babilońska)

– wskazuje na mapie: Palestynę, Jerozolimę

– posługuje się terminami: judaizm, Tora, Jahwe, Dekalog, Mesjasz

– charakteryzuje dokonania najważniejszych przywódców religijnych i politycznych Izraela (Abraham, Mojżesz, Dawid, Salomon)

– wskazuje na podobieństwa i różnice pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem

 

5. Cywilizacja Indii i Chin

– osiągnięcia cywilizacyjne mieszkańców Dalekiego Wschodu

– system kastowy

– hinduizm religią Indii

– terminy: Daleki Wschód, Ariowie, kasta, hinduizm, Wielki Mur Chiński

– przedstawia cywilizację doliny Indusu

– opisuje system kastowy w Indiach

– charakteryzuje wierzenia hinduistyczne

– omawia osiągnięcia cywilizacyjne Chińczyków

– wskazuje na mapie: Indie, Chiny, rzeki Indus, Huang He, Jangcy

– posługuje się terminami: Daleki Wschód, Ariowie, kasta, hinduizm, Wielki Mur Chiński

– charakteryzuje rolę Jedwabnego Szlaku w kontaktach między Wschodem a Zachodem

– omawia starożytne zabytki chińskie, między innymi terakotową armię

– charakteryzuje buddyzm

 

* 6. Od hieroglifów

do alfabetu

– powstanie pisma i jego znaczenie dla rozwoju cywilizacji

– ewolucja pisma i wynalezienie alfabetu

– terminy: papirus, pismo obrazkowe, hieroglify, pismo klinowe, Fenicjanie, pismo alfabetyczne, alfabet łaciński

– wskazuje różne przykłady sposobów porozumiewania się między ludźmi i przekazywania doświadczeń

– wyjaśnia przyczyny powstania pisma

– omawia korzyści, jakie przyniosło ludziom wynalezienie pisma

– przyporządkowuje różne rodzaje pisma do cywilizacji, które je stworzyły

– porównuje pismo obrazkowe i alfabetyczne

– wyjaśnia, w jaki sposób umiejętność pisania wpłynęła na rozwój dalszych osiągnięć człowieka

– zna terminy: papirus, pismo obrazkowe, pismo klinowe, Fenicjanie, pismo alfabetyczne, alfabet łaciński

– wyjaśnia, w jaki sposób pismo obrazkowe przekształciło się w klinowe

– wymienia litery charakterystyczne dla polskiego alfabetu

– podaje przykłady narodów, które posługują się pismem sięgającym tradycją do pisma greckiego oraz do łaciny

 

* Tajemnice sprzed wieków – Jak odczytano pismo Egipcjan?

naukowy aspekt wyprawy Napoleona do Egiptu

trudności związane z rozszyfrowaniem hieroglifów

znaczenie Kamienia z Rosetty dla egiptologii

– terminy: Kamień z Rosetty
postaci: Jean François Champollion

–wyjaśnia, dzięki czemu udało się odczytać hieroglify

opisuje dokonania Jeana François Champolliona

wyjaśnia, jak Kamień z Rosetty umożliwił odczytanie hieroglifów

– wyjaśnia, czym jest egiptologia

 

omawia naukowy aspekt wyprawy Napoleona do Egiptu

 

Powtórzenie wiadomości i sprawdzian z rozdziału I

Rozdział II. Starożytna Grecja

1. Demokratyczne Ateny

– warunki geograficzne Grecji

– życie w greckiej polis

– cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej

– Perykles – najwybitniejszy przywódca demokratycznych Aten

– terminy: Hellada, Hellenowie, polis, demokracja, zgromadzenie ludowe, akropol, agora

– postaci historyczne: Perykles

– wyjaśnia wpływ warunków geograficznych Grecji na zajęcia ludności oraz sytuację polityczną (podział na polis)

– opisuje wygląd greckiego miasta i życie w nim na przykładzie Aten

– wyjaśnia znaczenie terminu demokracja i charakteryzuje demokrację ateńską

– wyjaśnia, kto posiadał prawa polityczne w Atenach

– wskazuje na mapie: Grecję, Ateny

– posługuje się terminami: Hellada, Hellenowie, polis, demokracja, zgromadzenie ludowe, akropol, agora

– wyjaśnia, kim był Perykles

 

– wskazuje podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a współczesną demokracją parlamentarną

– wyjaśnia, w jaki sposób kultura grecka rozprzestrzeniła się w basenie Morza Śródziemnego

 

2. Sparta i wojny
z Persami

ustrój i społeczeństwo starożytnej Sparty

– cechy i etapy wychowania spartańskiego

– powstanie i rozwój imperium perskiego

wojny grecko-perskie

terminy: Persowie, danina, sojusz, hoplita, falanga

wydarzenia: bitwa pod Maratonem, bitwa pod Termopilami, bitwa pod Salaminą

postaci historyczne: Dariusz, Kserkses, Leonidas

 

– charakteryzuje ustrój i społeczeństwo starożytnej Sparty

– przedstawia cele i charakter wychowania spartańskiego

– posługuje się wyrażeniami: spartańskie warunki, mówić lakonicznie

– wyjaśnia, dlaczego Spartan uważano za najlepszych wojowników greckich

– wyjaśnia przyczyny i opisuje przebieg wojen grecko-perskich

– wskazuje na mapie: Spartę, Persję, Maraton, Termopile, Salaminę

– umiejscawia na osi czasu daty: 490 rok p.n.e., 480 rok p.n.e

– posługuje się terminami: danina, sojusz, hoplita, falanga

– wyjaśnia, kim byli: Dariusz, Kserkses i Leonidas

– opisuje, w jaki sposób walczyli starożytni Grecy

– wyjaśnia genezę biegów maratońskich

– wyjaśnia znaczenie zwrotu: Wrócić z tarczą lub na tarczy

3. Bogowie i mity

– wierzenia starożytnych Greków

– mity greckie

– najważniejsi greccy bogowie: Zeus, Hera, Posejdon, Afrodyta, Atena, Hades, Hefajstos, Ares, Apollo, Hermes

– Homer i jego dzieła – Iliada i Odyseja

terminy: Olimp, mity, heros, Partenon, Herakles, Achilles, Odyseusz, wojna trojańska, koń trojański

postać historyczna: Homer

– przedstawia wierzenia starożytnych Greków

– charakteryzuje najważniejszych bogów, omawiając ich atrybuty i dziedziny życia, którym patronowali

– opisuje treść Iliady i Odysei

– wskazuje na mapie: górę Olimp, Troję

– posługuje się terminami: Olimp, mity, heros, Partenon, Herakles, Achilles, Odyseusz, koń trojański

– wyjaśnia, kim był Homer

 

– opisuje wybrane miejsca kultu starożytnych Greków

– przedstawia różne mity greckie

– omawia znaczenie wyroczni w życiu starożytnych Greków

– przybliża archeologiczne poszukiwania mitycznej Troi

– wyjaśnia nawiązujące do mitologii związki frazeologiczne (frazeologizmy mitologiczne): objęcia Mor­feusza, stajnia Augiasza, syzyfowa praca, męki Tantala, nić Ariadny.

 

4. Kultura starożytnej Grecji

wspólne elementy w kulturze greckich polis

najważniejsze dokonania sztuki greckiej

narodziny teatru greckiego

– znaczenie filozofii w starożytnej Grecji i jej najwybitniejsi przedstawiciele

– grecka matematyka i medycyna

– rola sportu w życiu starożytnych Greków

– terminy: Wielkie Dionizje, amfiteatr, tragedia, komedia, filozofia, igrzyska, olimpiada, Olimpia, stadion, pięciobój olimpijski

– postaci historyczne: Fidiasz, Myron, Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Sokrates, Platon, Arystoteles, Hipokrates, Pitagoras, Tales z Miletu

– wskazuje różne dziedziny kultury i sztuki rozwijające się w starożytnej Grecji

– opisuje, jak narodził się grecki teatr i jakie było jego znaczenie dla Hellenów

– przedstawia dokonania nauki greckiej

– wyjaśnia, czym jest filozofia i przedstawia najwybitniejszych jej przedstawicieli

– opisuje charakter antycznych igrzysk sportowych

– posługuje się terminami: Wielkie Dionizje, amfiteatr, tragedia, komedia, filozofia, igrzyska, olimpiada, Olimpia, stadion, pięciobój olimpijski

– umiejscawia na osi czasu datę: 776 rok p.n.e.

– wyjaśnia, kim byli: Myron, Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, Sokrates, Platon, Arystoteles, Hipokrates, Pitagoras, Tales z Miletu

– charakteryzuje rolę kultury w życiu społecznym

– przedstawia współczesną tradycję igrzysk olimpijskich

– podaje przykłady wpływu dokonań starożytnych Greków na współczesną kulturę i naukę

– przybliża postać i dokonania Archimedesa

 

 

5. Imperium Aleksandra Wielkiego

– podboje Aleksandra Wielkiego

– wojna z Persją (bitwy nad rzeczką Granik, pod Isssos i pod Gaugamelą)

– wyprawa Aleksandra do Indii

– kulturowe skutki podbojów Aleksandra Wielkiego

– terminy: imperium, falanga macedońska, węzeł gordyjski, hellenizacja, kultura hellenistyczna

– postaci historyczne: Filip II, Aleksander Macedoński (Wielki)

– wskazuje na mapie: Macedonię, Persję, Indie i Aleksandrię w Egipcie

– opisuje przebieg kampanii perskiej Aleksandra Macedońskiego

– wyjaśnia charakter kultury hellenistycznej

– przedstawia skutki podbojów Aleksandra

– posługuje się terminami: imperium, falanga macedońska, węzeł gordyjski, hellenizacja, kultura hellenistyczna

– umiejscawia na osi czasu daty: 333 rok p.n.e., 331 rok p.n.e.

– opisuje dokonania Filipa II i Aleksandra Macedońskiego (Wielkiego)

 

– wyjaśnia rolę Biblioteki Aleksandryjskiej

– omawia sposób walki wojsk Aleksandra Macedońskiego

– wymienia państwa, które leżą dziś na terenach podbitych przez Aleksandra Wielkiego

 

Tajemnice sprzed wieków – Jak wyglądała

latarnia morska na Faros?

siedem cudów świata

konstrukcja latarni morskiej w Faros

przedstawia, w jaki sposób działała latarnia

charakteryzuje siedem cudów świata

opisuje losy latarni na Faros

  wyjaśnia, dlaczego dawniej trudno było ludziom wznosić wysokie budowle

omawia inny wybrany obiekt z listy siedmiu cudów świata starożytnego

Powtórzenie wiadomości i sprawdzian z rozdziału II

Rozdział III. Starożytny Rzym

1. Ustrój starożytnego Rzymu

– legendarne początki państwa rzymskiego

– zasady ustrojowe republiki rzymskiej

– społeczeństwo starożytnego Rzymu

– dokonania Gajusza Juliusza Cezara

– upadek republiki

– powstanie cesarstwa rzymskiego

– terminy: Italia, monarchia, republika, senat, patrycjusze, plebejusze, konsulowie,  pretorzy, kwestorzy, trybun ludowy, dyktator, cesarz

– postaci legendarne i historyczne: Romulus i Remus Gajusz Juliusz Cezar, Oktawian August

– przedstawia legendarne początki Rzymu

– charakteryzuje ustrój republiki rzymskiej i jej główne organy władzy

– opisuje konflikt społeczny między patrycjuszami a plebejuszami

– omawia przyczyny oraz okoliczności upadku republiki

– wskazuje na mapie: Półwysep Apeniński i Rzym

– posługuje się terminami: Italia, monarchia, republika, senat, patrycjusze, plebejusze, konsulowie,  pretorzy, kwestorzy, trybun ludowy, dyktator, cesarz

– umiejscawia na osi czasu daty: 753 rok p.n.e., 44 rok p.n.e.

– omawia dokonania: Gajusza Juliusza Cezara, Oktawiana Augusta

– porównuje ustroje demokracji ateńskiej i republiki rzymskiej

– przedstawia kompetencje najważniejszych urzędów republikańskich

– wyjaśnia różnice w rozumieniu terminu republika przez Rzymian i współcześnie

– przedstawia funkcje pełnione przez senat w ustroju współczesnej Polski

2. Imperium Rzymskie

– podboje rzymskie

– Imperium Rzymskie i jego prowincje

– organizacja armii rzymskiej

– podział cesarstwa

– upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

terminy: Kartagina, prowincja, limes, legiony, legioniści, Imperium Rzymskie, pax Romana, romanizacja, barbarzyńcy, Germanie, Hunowie, wielka wędrówka ludów

– omawia etapy powstawania Imperium Rzymskiego

– przedstawia wygląd i uzbrojenie rzymskiego legionisty

– wymienia główne prowincje Imperium Rzymskiego

– opisuje przyczyny podziału cesarstwa na wschodnie i zachodnie

– opisuje okoliczności upadku cesarstwa zachodniego

– wskazuje na mapie: Kartaginę, granice Imperium Rzymskiego w II wieku n.e., Konstantynopol

– wyjaśnia wpływ kultury rzymskiej na podbite ludy

– posługuje się terminami: prowincja, legiony, romanizacja, plemiona barbarzyńskie, Germanie, Hunowie, wielka wędrówka ludów

– umiejscawia na osi czasu daty: 395 rok n.e., 476 rok n.e.

 

– wymienia korzyści oraz zagrożenia dla państwa o rozległym terytorium

– przedstawia postać Hannibala i wojny punickie

– pokazuje przykłady romanizacji we współczesnej Europie

– przybliża postaci wodzów barbarzyńskich Atylli oraz Odoakera

3. Życie
w Wiecznym Mieście

– Rzym jako stolica imperium i Wieczne Miasto

– życie codzienne i rozrywki w Rzymie

– podział społeczeństwa rzymskiego

– wierzenia religijne Rzymian

– terminy: bazylika, Forum Romanum, termy, amfiteatr, gladiatorzy, patrycjusze, plebs, niewolnicy, westalki

– wyjaśnia, dlaczego Rzym był nazywany Wiecznym Miastem

– przedstawia warunki życia oraz rozrywki dawnych mieszkańców Rzymu

– opisuje, jakie funkcje pełniło Forum Romanum

– charakteryzuje różne grupy społeczeństwa rzymskiego

– omawia wierzenia Rzymian i wpływ, jaki wywarła na nie religia Greków

– wymienia najważniejsze bóstwa czczone przez Rzymian i określa, jakimi dziedzinami życia się one opiekowały

– zna terminy: Forum Romanum, termy, amfiteatr, gladiatorzy, patrycjusze, plebs, niewolnicy, westalki

 

– wyjaśnia, dlaczego cesarze rzymscy starali się kierować zawołaniem ludu: chleba i igrzysk! 

– wymienia greckie odpowiedniki najważniejszych rzymskich bóstw

– przedstawia pozostałości Pompejów i Herkulanum jako źródła wiedzy o życiu codziennym w starożytności

 

4. Dokonania starożytnych Rzymian

– Rzymianie jako wielcy budowniczowie

– kultura i sztuka starożytnego Rzymu jako kontynuacja dokonań antycznych Greków

– prawo rzymskie i jego znaczenie dla funkcjonowania państwa

– najważniejsze budowle w starożytnym Rzymie

– terminy: kopuła, akwedukt, łuk triumfalny, Circus Maximus, Koloseum, Panteon, kodeks, Prawo XII Tablic, Kodeks Justyniana

– postaci historyczne: Wergiliusz, Horacy

– wyjaśnia zwrotu: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

– uzasadnia i ocenia twierdzenie, że Rzymianie potrafili czerpać z dorobku kulturowego podbitych ludów

– omawia najwybitniejsze dzieła sztuki i architektury rzymskiej

– wyjaśnia rolę praw i przepisów w funkcjonowaniu państwa na przykładzie Rzymu

– posługuje się terminami: kopuła, akwedukt, łuk triumfalny, Circus Maximus, Koloseum, Panteon, kodeks, Prawo XII Tablic, Kodeks Justyniana

– omawia dokonania Wergiliusza i Horacego

 

– wyjaśnia, dlaczego dobra sieć drogowa jest ważna dla funkcjonowania każdego państwa

– opisuje wpływ prawa rzymskiego na współczesne prawo europejskie

– ocenia, które z dokonań Rzymian uważa za najwybitniejsze i uzasadnia swoją odpowiedź

 

 

5. Początki chrześcijaństwa

– Jezus z Nazaretu jako twórca nowej religii monoteistycznej

– przyczyny prześladowania chrześcijan w starożytnym Rzymie

– rola świętych Pawła i Piotra w rozwoju chrześcijaństwa

– Edykt mediolański i  zakończenie prześladowań

– terminy: Mesjasz, chrześcijaństwo, apostołowie, biskupi, papież, Biblia − Stary i Nowy Testament, Edykt mediolański

– postaci historyczne: Jezus z Nazaretu, święty Piotr, święty Paweł z Tarsu, Konstantyn Wielki

– wyjaśnia, czym różni się chrześcijaństwo od judaizmu

– charakteryzuje działalność apostołów po ukrzyżowaniu Jezusa

– wyjaśnia, dlaczego władze rzymskie odnosiły się wrogo do chrześcijaństwa

– wyjaśnia znaczenie Edyktu mediolańskiego dla rozwoju chrześcijaństwa

– wskazuje na mapie: Palestynę, Jerozolimę i Mediolan

– posługuje się terminami: Mesjasz, chrześcijaństwo, apostołowie, biskupi, papież, Ewangelia, Biblia − Stary i Nowy Testament, Edykt mediolański

– umiejscawia na osi czasu daty: 33 rok n.e., 313 rok n.e.

– omawia dokonania: Jezusa z Nazaretu, świętego Piotra, świętego Pawła z Tarsu i Konstantyna Wielkiego

 

– opisuje najstarsze symbole chrześcijańskie

– wyjaśnia związki między judaizmem a chrześcijaństwem

–  przedstawia dzieje wybranego świętego (na przykład swojego patrona)

Tajemnice sprzed wieków – Bursztynowy szlak

rola szlaków handlowych w starożytności

bursztyn i jego znaczenie dla starożytnych Rzymian

kontakty handlowe Rzymian z wybrzeżem Bałtyku

 

– wyjaśnia, dlaczego bursztyn był ceniony przez Rzymian
– podaje argumenty za twierdzeniem i przeciw niemu, że miasto Kalisz istniało w starożytności

– wskazuje na mapie: przebieg bursztynowego szlaku, Kalisz, Bramę Morawską

– opisuje, jakie ludy żyły na ziemiach polskich w okresie wykorzystywania bursztynowego szlaku

Powtórzenie wiadomości i sprawdzian z rozdziału III

Rozdział IV. Początki średniowiecza

1. Bizancjum
w czasach świetności

 

– cesarstwo bizantyjskie pod panowaniem Justyniana I Wielkiego

– dokonania Justyniana Wielkiego

– Konstantynopol jako Nowy Rzym

– tradycja grecka w Bizancjum

– osiągnięcia naukowe Bizantyjczyków

– upadek Konstantynopola, jego przyczyny i skutki

– terminy: Bizancjum, Hagia Sophia, ikona, freski, mozaika

– postaci historyczne: Justynian I Wielki

 

– omawia zakres władzy cesarza w Bizancjum

– wyjaśnia, w jaki sposób położenie geograficzne wpłynęło na bogactwo Konstantynopola

– wyjaśnia, dlaczego Konstantynopol zaczęto określać jako Nowy Rzym

– charakteryzuje styl bizantyjski w sztuce

– wyjaśnia znaczenie wyrażenia: bizantyjski przepych

– uzasadnia twierdzenie, że w nauce Bizancjum połączyło tradycję zachodniorzymską i grecką

– podaje przyczyny i skutki upadku cesarstwa bizantyjskiego

– wskazuje na mapie: granice cesarstwa bizantyjskiego w czasach Justyniana I Wielkiego i Konstantynopol

– posługuje się terminami: Bizancjum, Hagia Sophia, ikona, freski, mozaika

– omawia dokonania Justyniana I Wielkiego

– umiejscawia na osi czasu datę upadku Konstantynopola – 1453 rok

– wyjaśnia, jaki wpływ na chrześcijaństwo miał podział cesarstwa rzymskiego na część zachodnią i wschodnią

– opisuje, jakie zmiany w bazylice Hagia Sophia zostały dokonane przez muzułmanów

2. Arabowie
i początki islamu

 

– pochodzenie Arabów

– działalność Mahometa i narodziny islamu

– religia muzułmańska i jej zasady

– dżihad i podboje Arabów

– kultura i nauka arabska

– terminy: oaza, Czarny Kamień, Mekka, Medyna, islam, Allach, Koran, meczet, minaret, mihrab, minbar, dżihad, kalifowie, cyfry arabskie, stal damasceńska, arabeski

– postaci historyczne: Mahomet

 

– przedstawia postać i działalność Mahometa

– omawia najważniejsze zasady wiary muzułmanów

– charakteryzuje i ocenia stosunek Arabów do ludów podbitych w średniowieczu

– przedstawia osiągnięcia Arabów w dziedzinie kultury i nauki w średniowieczu

– wskazuje na mapie: Półwysep Arabski, Mekkę, Medynę oraz imperium arabskie w okresie świetności

– posługuje się terminami: oaza, Czarny Kamień, Mekka, Medyna, islam, Allach, Koran, meczet, minaret, mihrab, minbar, dżihad, kalifowie, cyfry arabskie, stal damasceńska, arabeski

– umiejscawia na osi czasu rok 622

 

– wskazuje na podobieństwa i różnice pomiędzy chrześcijaństwem a islamem

– wskazuje przykłady wpływu kultury, nauki i języka arabskiego na Europejczyków

– wyjaśnia, jak zmieniło się nastawienie części muzułmanów do innych kultur w średniowieczu i współcześnie

– wskazuje na podobieństwa i różnice w sposobie postrzegania dziejów i odmierzania czasu między chrześcijaństwem a islamem

 

3. Nowe państwa w Europie

– powstanie państwa Franków

– cesarstwo Karola Wielkiego

– rozwój kultury i nauki w państwie Karola Wielkiego

– traktat w Verdun i jego skutki – nowe państwa w Europie

– Rzesza Niemiecka

– terminy: Frankowie, dynastia, majordom, Karolingowie, układ w Verdun, cesarstwo, margrabia, marchia, możnowładca, Rzesza Niemiecka

– postaci historyczne: Chlodwig, Karol Młot, Pepin Mały, Karol Wielki, Otton I

 

– wyjaśnia, w jaki sposób władzę w państwie Franków przejęła dynastia Karolingów

– charakteryzuje rozwój kultury i nauki w czasach Karola Wielkiego

– wyjaśnia, dlaczego Karol otrzymał przydomek „Wielki”

– przedstawia postanowienia traktatu w Verdun oraz jego skutki

– wyjaśnia, w jaki sposób doszło do utworzenia Rzeszy Niemieckiej

– wskazuje na mapie: zasięg terytorialny państwa Franków w czasach Karola Wielkiego, Akwizgran i Rzym

– posługuje się terminami: Frankowie, dynastia, majordom, Karolingowie, układ w Verdun, cesarstwo, margrabia, marchia, możnowładca, Rzesza Niemiecka

– omawia dokonania: Chlodwiga, Karola Młota, Pepina Małego, Karola Wielkiego i Ottona I

– umiejscawia na osi czasu daty: 800 rok, 843 rok i 962 rok

 

– wyjaśnia, dlaczego Karol Wielki jest jednym z patronów zjednoczonej Europy

– wyjaśnia, skąd pochodzi polskie słowo „król”

 

4. Konflikt papiestwa
z cesarstwem

 

– wielka schizma wschodnia i jej skutki

– przyczyny sporu między cesarzem a papieżem w XI wieku

– spotkanie Grzegorza VII z Henrykiem IV w Canossie

– konkordat wormacki i jego postanowienia

– terminy:  dogmaty, schizma, patriarcha, prawosławie, ekskomunika, inwestytura, synod, konkordat

– postaci historyczne: papież Grzegorz VII, cesarz Henryk IV

– wyjaśnia przyczyny i skutki wielkiej schizmy wschodniej

– wyjaśnia, na czym polegał spór o inwestyturę

– przedstawia przebieg sporu pomiędzy cesarzem a papieżem w XI wieku

– wyjaśnia konsekwencje ekskomuniki cesarza i opisuje ukorzenie się władcy w Canossie

– przedstawia postanowienia konkordatu w Wormacji

– posługuje się terminami: dogmaty, schizma, patriarcha, prawosławie, ekskomunika, inwestytura, synod, konkordat

– przedstawia postaci: papieża Grzegorza VII i cesarza Henryka IV

– umiejscawia na osi czasu daty: 1054 rok, 1077 rok i 1122 rok

 

– przedstawia okoliczności utworzenia państwa kościelnego

– omawia przykładowe różnice pomiędzy Kościołem katolickim a prawosławnym

 

 

5. Wyprawy krzyżowe

– zajęcie Ziemi Świętej przez Turków

– synod w Clermont

– krucjaty

– utworzenie Królestwa Jerozolimskiego

– powstanie zakonów rycerskich: templariuszy, joannitów i Krzyżaków

– upadek Akki

– skutki wypraw krzyżowych

– terminy: Ziemia Święta, synod, krucjaty, krzyżowcy, zakony rycerskie

– postać historyczna: papież Urban II

– wyjaśnia przyczyny ogłoszenia krucjat

– omawia skutki pierwszej krucjaty

– przedstawia zakony: templariuszy, joannitów i Krzyżaków oraz ich zadania

– opisuje skutki wypraw krzyżowych

– wskazuje na mapie: Ziemię Świętą i trasy wybranych krucjat

– posługuje się terminami: Ziemia Święta, synod, krucjaty, krzyżowcy, zakony rycerskie

– przedstawia postać Urbana II

– umiejscawia na osi czasu daty: 1096 rok i 1291 rok

 

– przedstawia okoliczności zlikwidowania zakonu templariuszy

– przedstawia informacje, które z zakonów rycerskich funkcjonują współcześnie i jaka obecnie jest ich rola

– ocenia rolę krucjat w kształtowaniu się relacji między chrześcijanami a muzułmanami

* Tajemnice sprzed wieków – Skarb templariuszy

zakon templariuszy i jego funkcje po zakończeniu krucjat

wzrost znaczenia i bogactwa templariuszy

przyczyny kasacji zakonu

polskie posiadłości templariuszy

– opisuje dzieje templariuszy po upadku Królestwa Jerozolimskiego

– przedstawia genezę bogactwa templariuszy

– opisuje losy ostatniego mistrza zakonu Jakuba de Molay

– przedstawia mit skarbu templariuszy

 

– przedstawia legendę o świętym Graalu

– wskazuje posiadłości zakonu na obszarze dzisiejszej Polski

 

Powtórzenie wiadomości i sprawdzian z rozdziału IV

Rozdział V. Społeczeństwo średniowiecza

1. System feudalny

 

– podział społeczeństwa na seniorów i wasali

– społeczna drabina feudalna

– podział społeczeństwa średniowiecznego na stany terminy: feudalizm, senior, wasal, lenno, hołd lenny, stan, przywilej, suzeren, duchowieństwo, chłopi, szlachta, mieszczaństwo

– opisuje zależność między seniorem a wasalem

– omawia średniowieczną drabinę feudalną

– przedstawia, jak wyglądał hołd lenny

– wymienia i charakteryzuje poszczególne stany w społeczeństwie średniowiecznym

– posługuje się terminami: feudalizm, senior, wasal, lenno, hołd lenny, stan, przywilej, suzeren, duchowieństwo, chłopi, szlachta, mieszczaństwo

– wyjaśnia, które stany były uprzywilejowane

– omawia różnice pomiędzy społeczeństwem stanowym a współczesnym

 

2. Epoka rycerzy

 

– ideał rycerza i jego obowiązki

– od pazia do rycerza

– życie codzienne rycerzy

– elementy wyposażenia średniowiecznego rycerza

– kultura rycerska

– terminy: rycerz, kodeks honorowy, paź, giermek, pasowanie, herb, kopia, ostrogi

– charakteryzuje ideał rycerza średniowiecznego

– opisuje życie codzienne rycerstwa

– wyjaśnia, kto mógł zostać rycerzem

– przedstawia poszczególne etapy wychowania rycerskiego

– opisuje ceremonię pasowania na rycerza

– opisuje uzbrojenie rycerskie

– posługuje się terminami: rycerz, kodeks honorowy, paź, giermek, pasowanie, herb, kopia, ostrogi

 

– przedstawia literackie ideały rycerskie: hrabiego Rolanda, króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu

– przedstawia historię najsłynniejszego polskiego rycerza – Zawiszy Czarnego z Garbowa

* Tajemnice sprzed wieków – Dlaczego rycerze brali udział
w turniejach?

* rola turniejów rycerskich

* przebieg turniejów

* konsekwencje zwycięstwa i porażki w turnieju

* obyczajowość turniejowa

 

– wyjaśnia, z jakich powodów rycerze byli skłonni uczestniczyć w turniejach

– przedstawia, w jaki sposób nagradzani byli zwycięzcy

– omawia, z jakimi konsekwencjami wiązała się porażka w turnieju

 

– wyjaśnia, dlaczego współczesna młodzież organizuje się w bractwa rycerskie i kultywuje tradycję rycerską; podaje przykład takiego bractwa

3. Średniowieczne miasto i wieś

 

– powstanie osad rzemieślniczych i kupieckich

– lokacje miast i wsi

– samorząd miejski i jego organy

– społeczeństwo miejskie

– organy samorządu wiejskiego

– wygląd średniowiecznego miasta

– zajęcia ludności wiejskiej

– terminy: gród, osada targowa, lokacja, zasadźca,  kupcy, rzemieślnicy, rynek, targi, wójt, burmistrz, rada miejska, ława miejska, ratusz, cech, sołtys, ława wiejska, trójpolówka, pług, radło, brona

– opisuje, gdzie i w jaki sposób tworzyły się miasta

– wyjaśnia, na czym polegały lokacje miast i wsi

– charakteryzuje główne zajęcia mieszkańców miast

– przedstawia organy samorządu miejskiego

– charakteryzuje różne grupy społeczne mieszczan

– opisuje życie i obowiązki ludności wiejskiej

– wyjaśnia, na czym polegała trójpolówka

– porównuje życie mieszkańców średniowiecznych miast i wsi

– posługuje się terminami: gród, osada targowa, lokacja, zasadźca, kupcy, rzemieślnicy, rynek, targi, wójt, burmistrz, rada miejska, ława miejska, ratusz, cech, sołtys, ława wiejska, trójpolówka, pług, radło, brona

 

 

– przedstawia historie i okoliczności założenia najstarszych miast w regionie

– znajduje i przedstawia informacje o założeniu własnej miejscowości

– opisuje wybrany średniowieczny zabytek mieszczański w Polsce

4. Kościół
w średniowieczu

 

– duchowni w średniowieczu, ich przywileje i obowiązki

– religijność doby średniowiecza

– średniowieczne zakony: benedyktyni, cystersi, franciszkanie, dominikanie

– życie w średniowiecznym klasztorze

– średniowieczne szkolnictwo

– terminy: zakon, klasztor, opat, reguła zakonna, benedyktyni, cystersi, franciszkanie, dominikanie, skryptoria, kopiści, asceza, benedyktyńska praca, uniwersytet

– postać historyczna: święty Franciszek z Asyżu

 

– charakteryzuje stan duchowny w średniowieczu

– opisuje różne role, jakie duchowni pełnili w społeczeństwie średniowiecznym
– omawia życie w średniowiecznym klasztorze i jego organizację

– przedstawia najważniejsze zakony średniowieczne

– wyjaśnia wyrażenie: benedyktyńska praca

– omawia, czym zajmowali się kopiści

– charakteryzuje średniowieczne szkolnictwo

– porównuje szkolnictwo średniowieczne i współczesne

– posługuje się terminami: zakon, klasztor, opat, reguła zakonna, benedyktyni, cystersi, franciszkanie, dominikanie, skryptoria, kopiści, asceza, benedyktyńska praca, uniwersytet

– przedstawia dokonania świętego Franciszka z Asyżu

– znajduje i przedstawia informacje o najstarszych polskich kronikarzach – Gallu Anonimie i Wincentym Kadłubku

– opisuje jeden z działających w Polsce klasztorów, wyjaśnia, jakiego zgromadzenia jest siedzibą i przedstawia w skrócie jego dzieje

– wyjaśnia, jaką funkcję w klasztorze spełniają: refektarz, wirydarz, dormitorium i kapitularz

5. Sztuka średniowiecza

 

 

 

 

 

 

 

 

– rola sztuki w średniowieczu

– znaczenie Biblii pauperum

– styl romański i jego cechy

– styl gotycki i jego charakterystyczne elementy

– rzeźba i malarstwo średniowieczne

– pismo i miniatury w rękopisach

– zabytki średniowieczne w Polsce

– terminy: Biblia pauperum, styl romański, styl gotycki, portal, sklepienie, witraże, łuki oporowe, apsyda, rozeta, przypory, miniatura, inicjał

 

– wyjaśnia, czym była i jakie zadania spełniała Biblia pauperum

– charakteryzuje styl romański

– omawia cechy stylu gotyckiego

– porównuje styl gotycki i romański

– przedstawia przykłady rzeźby i malarstwa średniowiecznego

– omawia zabytki sztuki średniowiecznej w Polsce

– posługuje się terminami: Biblia pauperum, styl romański, styl gotycki, portal, sklepienie, witraże, łuki oporowe, apsyda, rozeta, przypory, miniatura, inicjał

 

– znajduje i przedstawia informacje o średniowiecznych świątyniach w regionie oraz elementach ich wystroju

Powtórzenie wiadomości i sprawdzian z rozdziału V

Rozdział VI. Polska pierwszych Piastów

1. Zanim powstała Polska

 

– najstarsze osadnictwo na ziemiach polskich w świetle wykopalisk archeologicznych

– osada w Biskupinie

– Słowianie w Europie i ich kultura

– wierzenia dawnych Słowian
– pierwsze państwa słowiańskie

– plemiona słowiańskie na ziemiach polskich

– terminy: kurhan, kamienne kręgi, Biskupin, wielka wędrówka ludów, Słowianie, Swarog, Perun, Świętowit, plemię, Państwo Wielkomorawskie, Wiślanie, Polanie

– postaci historyczne: święty Cyryl i święty Metody

– wymienia relikty ludów przedsłowiańskich na ziemiach polskich

– opisuje wygląd osady w Biskupinie

– przedstawia okoliczności pojawienia się Słowian na ziemiach polskich

– charakteryzuje wierzenia Słowian

– przedstawia najstarsze państwa słowiańskie

– wymienia państwa słowiańskie, które przyjęły chrześcijaństwo w obrządku łacińskim, oraz te, które przyjęły je w greckim

– przedstawia plemiona słowiańskie na ziemiach polskich

– wskazuje na mapie: rozmieszczenie plemion słowiańskich na ziemiach polskich

– posługuje się terminami: kurhan, kamienne kręgi, Biskupin, wielka wędrówka ludów, Słowianie, Swarog, Perun, Świętowit, plemię, Państwo Wielkomorawskie, Wiślanie, Polanie

– wyjaśnia rolę, jaką odegrali w rozwoju państw słowiańskich święci Cyryl i Metody

 

– wymienia przykłady zachowanych do czasów współczesnych tradycji pogańskich

– przedstawia legendy związane z początkami państwa polskiego

– wyjaśnia, w jaki sposób powstał alfabet słowiański

– przedstawia współczesne konsekwencje wynikające dla krajów słowiańskich z przyjęcia chrześcijaństwa w greckim lub łacińskim obrządku

 

2. Mieszko I
i początki Polski

 

– rozwój państwa Polan

– dynastia Piastów

– panowanie Mieszka I

– małżeństwo Mieszka z Dobrawą

– chrzest Polski i jego skutki

– konflikt z margrabią Hodonem i bitwa pod Cedynią

– terminy: książę, dynastia, Piastowie, biskupstwo, dyplomacja, poganin, Dagome iudex

– postaci historyczne: Mieszko I, Dobrawa

 

– wyjaśnia, dlaczego w przeciwieństwie do legendarnych przodków Mieszko jest uznawany za pierwszego historycznego władcę Polski

– wyjaśnia, skąd wzięła się nazwa państwa polskiego

– przedstawia okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I

– wyjaśnia skutki chrztu Mieszka I

– uzasadnia twierdzenie, że przyjęcie chrztu przez Mieszka I należało do najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski

– wskazuje na mapie: Gniezno, Poznań, Wielkopolskę, granice państwa Mieszka

– opisuje stosunki Mieszka I z sąsiadami

– posługuje się terminami: książę, dynastia, Piastowie, biskupstwo, dyplomacja, poganin, Dagome iudex
– opisuje zasługi Mieszka I i Dobrawy

– umiejscawia na osi czasu daty: 966 rok i 972 rok

 

– omawia dokument Dagome iudex i jego wielką wartość jako źródła historycznego

– przedstawia bilans korzyści, jakie mogło przynieść Mieszkowi I przyjęcie chrztu i pozostanie przy wierzeniach pogańskich

3. Polska Bolesława Chrobrego

 

– misja biskupa Wojciecha i jej skutki

– zjazd gnieźnieński i jego konsekwencje

– stosunki Bolesława Chrobrego z sąsiadami

– koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski i jej znaczenie

– terminy: relikwie, zjazd gnieźnieński, arcybiskupstwo, Milsko, Łużyce, Grody Czerwieńskie, koronacja

– postaci historyczne: Bolesław Chrobry, biskup Wojciech, cesarz Otton III

– opisuje misję biskupa Wojciecha do pogańskich Prusów

– przedstawia przebieg i znaczenie zjazdu w Gnieźnie

– wyjaśnia znaczenie utworzenia niezależnego Kościoła w państwie polskim

– opisuje wojny prowadzone przez Chrobrego z sąsiadami

– wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego

– wskazuje na mapie: granice państwa Bolesława Chrobrego na początku jego panowania oraz ziemie przez niego podbite

– posługuje się terminami: relikwie, zjazd gnieźnieński, arcybiskupstwo, Milsko, Łużyce, Grody Czerwieńskie, koronacja
– omawia role, jakie w dziejach Polski odegrali: Bolesław Chrobry, biskup Wojciech, cesarz Otton III

– umiejscawia na osi czasu daty: 1000 rok, 1025 rok

 

opisuje Drzwi Gnieźnieńskie jako przykład źródła ikonograficznego do najstarszych dziejów Polski

– wskazuje pozytywne i negatywne skutki polityki prowadzonej przez Bolesława Chrobrego

4. Kryzys
i odbudowa

państwa polskiego

– kryzys państwa polskiego po śmierci Bolesława Chrobrego

– panowanie Mieszka II

– reformy Kazimierza Odnowiciela

– polityka zagraniczna Bolesława Śmiałego

– koronacja Bolesława Śmiałego

– konflikt króla z biskupem Stanisławem i jego skutki

– termin: insygnia królewskie

– postaci historyczne: Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, biskup Stanisław

– opisuje sytuację państwa polskiego po śmierci Bolesława Chrobrego

– ocenia postawę Bezpryma

– przedstawia skutki kryzysu państwa polskiego

– wyjaśnia, dlaczego księcia Kazimierza nazwano „Odnowicielem”

– charakteryzuje rządy Bolesława Śmiałego

– wyjaśnia przyczyny i skutki sporu króla z biskupem Stanisławem

– wskazuje na mapie: ziemie polskie pod panowaniem Kazimierza Odnowiciela

– posługuje się terminem: insygnia królewskie

– omawia działalność: Mieszka II, Bezpryma, Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Śmiałego i biskupa Stanisława

– umiejscawia na osi czasu datę: 1076 rok

– wyjaśnia przyczyny kryzysu państwa wczesnopiastowskiego

– opisuje sytuację międzynarodową w okresie rządów Bolesława Śmiałego

– ocenia dokonania Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego

 

5. Rządy Bolesława Krzywoustego

 

– rządy Władysława Hermana
i Sieciecha

– podział władzy między synów Władysława Hermana

– bratobójcza wojna między Bolesławem i Zbigniewem

– najazd niemiecki na ziemie polskie i obrona Głogowa

– podbój Pomorza przez Bolesława Krzywoustego

– statut Krzywoustego i jego założenia

– terminy: palatyn (wojewoda), statut, zasada senioratu, senior i juniorzy

– postaci historyczne: Władysław Herman, Sieciech, Zbigniew, Bolesław Krzywousty

– opisuje rządy Władysława Hermana i rolę Sieciecha w jego państwie

– przedstawia przebieg konfliktu między Bolesławem
a Zbigniewem

– opisuje niemiecki najazd w 1109 roku i obronę Głogowa

– przedstawia sukcesy Krzywoustego w walkach z Pomorzanami

– omawia przyczyny ogłoszenia statutu Krzywoustego

– wyjaśnia zasadę senioratu

– wskazuje na mapie: państwo Bolesława Krzywoustego

– posługuje się terminami: palatyn (wojewoda), statut, zasada senioratu, senior i juniorzy

– opisuje postaci: Władysława Hermana, Sieciecha, Bolesława Krzywoustego i Zbigniewa

– umiejscawia na osi daty: 1109 rok i 1138 rok

 

– przedstawia postać Galla Anonima

– ocenia postawę Bolesława wobec brata

– wyjaśnia znaczenie dostępu państwa do morza

– ocenia szanse i zagrożenia wynikające z wprowadzenia zasady senioratu

6. Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów

– grody i ich funkcje

– życie w grodzie i na podgrodziu

– sposoby uprawy roli na ziemiach polskich

– podział społeczeństwa w państwie pierwszych Piastów

– zakres władzy panującego

– powinności poddanych wobec władcy

– powstanie rycerstwa w Polsce

– terminy: metoda żarowa, gród, podgrodzie, prawo książęce, danina, posługi, osada służebna, wojowie, drużyna książęca

– przedstawia wygląd średniowiecznego grodu

– opisuje sposoby pozyskiwania ziemi uprawnej i uprawiania jej

– charakteryzuje grupy ludności w państwie wczesnopiastowskim i ich zajęcia

– wyjaśnia powinności ludności względem władcy

– omawia zakres władzy panującego w państwie pierwszych Piastów

– posługuje się terminami: gród, podgrodzie, prawo książęce, danina, posługi, osada służebna

– wyjaśnia, czym różnił się wojownik drużyny od rycerza

 

* Tajemnice sprzed wieków – Kto spisywał dzieje Polski?

* źródła historyczne dotyczące początków państwa polskiego

* obiektywizm i prawda historyczna

– przedstawia dokonania postaci: Galla Anonima i Wincentego Kadłubka

– omawia teorie dotyczące pochodzenia Galla Anonima

– wymienia nazwy źródeł historycznych dotyczących dziejów państwa polskiego za panowania pierwszych Piastów

– tłumaczy konieczność weryfikacji prawdziwości źródeł historycznych

 

– określa ramy chronologiczne wydarzeń opisanych w kronikach Galla Anonima

i Wincentego Kadłubka

– wymienia przyczyny powstania dzieł kronikarzy

– przedstawia przykład innej średniowiecznej kroniki polskiej

Powtórzenie wiadomości i sprawdzian z rozdziału VI

Rozdział VII. Polska w XIII–XV wieku

1. Rozbicie dzielnicowe

 

– walki wewnętrzne między książętami piastowskimi

– utrwalenie rozbicia dzielnicowego

– osłabienie Polski na arenie międzynarodowej

– sprowadzenie Krzyżaków do Polski

– najazdy Mongołów i bitwa pod Legnicą

– przemiany społeczne i gospodarcze w okresie rozbicia dzielnicowego

– terminy: rozbicie dzielnicowe, dzielnica senioralna, Tatarzy, osadnictwo, kolonizacja, trójpolówka

– wyjaśnia, jakie były przyczyny wewnętrznych walk między książętami piastowskimi

– charakteryzuje państwo polskie podczas rozbicia dzielnicowego

– opisuje okoliczności sprowadzenia zakonu krzyżackiego do Polski oraz skutki tego wydarzenia

– omawia skutki rozbicia dzielnicowego

– opisuje kolonizację na ziemiach polskich

– wskazuje na mapie: podział państwa na różne dzielnice oraz ziemie utracone w okresie rozbicia dzielnicowego

– posługuje się terminami: rozbicie dzielnicowe, dzielnica senioralna, Tatarzy, osadnictwo, kolonizacja, trójpolówka

– omawia postaci: Władysława Wygnańca, Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego i Henryka Pobożnego

– umiejscawia na osi czasu daty: 1226 rok, 1227 rok i 1241 rok

– przedstawia historię zakonu krzyżackiego

– charakteryzuje sposób walki Mongołów

– wyjaśnia, dlaczego książęta dzielnicowi często nadawali przywileje oraz ziemię

– przedstawia dynastię panującą na Pomorzu Gdańskim w okresie rozbicia dzielnicowego

 

2. Zjednoczenie Polski

 

– koronacja i śmierć Przemysła II

– panowanie Wacława II

– rola arcybiskupów gnieźnieńskich i wspólnej diecezji w zjednoczeniu dzielnic polskich

– przejęcia władzy przez Władysława Łokietka i jego koronacja

– polityka Władysława Łokietka

– konflikt Łokietka z Krzyżakami i bitwa pod Płowcami

– terminy: starosta, Szczerbiec

– postaci historyczne: Przemysł II, arcybiskup Jakub Świnka, Wacław II, Władysław Łokietek

– przedstawia próby zjednoczenia Polski przez książąt śląskich oraz Przemysła II

– wyjaśnia, jaką rolę w zjednoczeniu kraju odegrał Kościół

– przedstawia działania Władysława Łokietka na rzecz zjednoczenia kraju

– opisuje etapy konfliktu Władysława Łokietka z Krzyżakami

– wskazuje na mapie: granice państwa polskiego za panowania Władysława Łokietka, ziemie utracone na rzecz Krzyżaków

– posługuje się terminami: starosta, Szczerbiec

– omawia postaci: Przemysła II, arcybiskupa Jakuba Świnkę, Wacława II, Władysława Łokietka

– umiejscawia na osi czasu daty: 1295 rok, 1309 rok,
1320 rok, 1331 rok

– opisuje, w jakich okolicznościach Władysław Łokietek utracił Pomorze Gdańskie

– przedstawia wyobrażenie na temat świętego Stanisława jako patrona zjednoczenia kraju

3. Czasy Kazimierza Wielkiego

 

– polityka dyplomacji Kazimierza Wielkiego

– pokój z zakonem krzyżackim w Kaliszu

– przyłączenie nowych ziem do państwa polskiego

– reformy Kazimierza Wielkiego

– umocnienie granic państwa

– utworzenie Akademii Krakowskiej i jego skutki

– zjazd monarchów w Krakowie – uczta u Wierzynka

– terminy: uniwersytet, Orle Gniazda, Akademia Krakowska

– postać historyczna: Kazimierz Wielki

– przedstawia i ocenia postanowienia pokoju w Kaliszu

– wyjaśnia, co zdecydowało o przyznaniu Kazimierzowi przydomka „Wielki”

– przedstawia reformy Kazimierza Wielkiego

– wyjaśnia, dlaczego Kazimierz Wielki uznał za najważniejsze wewnętrzne reformy państwa

– wyjaśnia, w jaki sposób Kazimierz dbał o obronność państwa

– wyjaśnia, jakie znaczenie miało założenie Akademii Krakowskiej

– wyjaśnia znaczenie uczty u Wierzynka

– wskazuje na mapie: granice monarchii Kazimierza Wielkiego, ziemie włączone do Polski przez tego władcę

– posługuje się terminami: uniwersytet, Orle Gniazda, Akademia Krakowska

– umiejscawia na osi czasu daty: 1333 rok, 1343 rok i 1364 rok

– przedstawia cele oraz konsekwencje układu dynastycznego zawartego przez Kazimierza Wielkiego z Węgrami

– wyjaśnia, dlaczego sól należała niegdyś do najdroższych towarów

– przedstawia wybrany zamek wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego

 

4. Unia polsko-litewska

 

– koniec dynastii Piastów na polskim tronie

– rządy Andegawenów w Polsce

– unia polsko-litewska w Krewie

– wielka wojna z zakonem krzyżackim i bitwa pod Grunwaldem

– pokój w Toruniu

– unia w Horodle

– terminy: Andegawenowie, unia personalna, sobór, Wielkie Księstwo Litewskie, Jagiellonowie

– postaci historyczne: Ludwik Węgierski, Jadwiga, Władysław Jagiełło, wielki książę Witold, Paweł Włodkowic, Ulrich von Jungingen

– przedstawia okoliczności objęcia tronu polskiego przez Jadwigę

– wyjaśnia przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej

– wymienia postanowienia unii w Krewie
– opisuje przyczyny i przebieg wielkiej wojny z zakonem krzyżackim

– opisuje przebieg bitwy pod Grunwaldem

– przedstawia postanowienia pokoju w Toruniu

– charakteryzuje stanowisko polskiej delegacji na soborze w Konstancji

– wyjaśnia zasady współpracy między Polską a Litwą ustalone w zapisach unii w Horodle

– wskazuje na mapie: granice Wielkiego Księstwa Litewskiego, Krewo, Horodło, Grunwald, Toruń

– przedstawia dynastię zapoczątkowaną przez Władysława Jagiełłę

– posługuje się terminami: Andegawenowie, unia personalna, sobór, Wielkie Księstwo Litewskie, Jagiellonowie

– opisuje postaci: Ludwik Węgierski, Jadwiga, Władysław Jagiełło, wielki książę Witold, Paweł Włodkowic, Ulrich von Jungingen

– umiejscawia na osi czasu daty: 1385 rok, lata 1409–1411, 1410 rok, 1413 rok

 

– wyjaśnia, z jakich powodów Akademia Krakowska została przemianowana na Uniwersytet Jagielloński

– uzasadnia twierdzenie, że poglądy Pawła Włodkowica na temat wojen religijnych są aktualne także dzisiaj

porównuje postanowienia I i II pokoju toruńskiego

 

 

* Tajemnice sprzed wieków – Jaką bitwę namalował Jan Matejko?

– okoliczności powstania obrazu Bitwa pod Grunwaldem

– Jan Matejko jako malarz dziejów Polski

– obrazy jako źródło wiedzy historycznej

– znaczenie Bitwy pod Grunwaldem

 

– wyjaśnia, w jaki sposób Jan Matejko przygotowywał się do namalowania obrazu

– wymienia cele namalowania obrazu Bitwa pod Grunwaldem

– omawia nieścisłości w przekazie historycznym obrazu Bitwa pod Grunwaldem

– wyjaśnia, dlaczego podczas II wojny światowej Niemcom zależało na zniszczeniu dzieła

– wyjaśnia, jakie warunki powinno spełniać dzieło sztuki, aby można je było traktować jako źródło historyczne

– omawia inne dzieło Jana Matejki

 

5. Czasy świetności dynastii Jagiellonów

 

– okoliczności zawarcia unii polsko-węgierskiej

– bitwa pod Warną

– panowanie Kazimierza Jagiellończyka

– wojna trzynastoletnia

– drugi pokój toruński i jego postanowienia

– panowanie Jagiellonów w Czechach i na Węgrzech

– terminy: Związek Pruski, wojna trzynastoletnia, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne, wojska zaciężne, żołd

– postaci historyczne: Władysław III Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, Zbigniew Oleśnicki

– przedstawia okoliczności zawarcia unii polsko-węgierskiej

– opisuje okoliczności śmierci Władysława Warneńczyka

– charakteryzuje rządy Kazimierza Jagiellończyka

– wyjaśnia, dlaczego doszło do zawiązania Związku Pruskiego

– opisuje przebieg wojny trzynastoletniej

– przedstawia postanowienia II pokoju toruńskiego

– wskazuje na mapie: Węgry, Warnę, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne, państwa rządzone przez Jagiellonów w drugiej połowie XV wieku

– posługuje się terminami: Związek Pruski, wojna trzynastoletnia, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne, wojska zaciężne, żołd

– omawia dokonania: Władysława III Warneńczyka, Zbigniewa Oleśnickiego i Kazimierza Jagiellończyka

– umiejscawia na osi czasu daty: 1444 rok, 1454 rok i 1466 rok

 

– przedstawia Jana Długosza jako historyka i wychowawcę przyszłych królów Polski

– wyjaśnia, dlaczego wojska zaciężne pod koniec średniowiecza zastąpiły w bitwach tradycyjne rycerstwo

– uzasadnia twierdzenie, że odzyskanie dostępu do morza miało przełomowe znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki

6. Monarchia stanowa w Polsce

– monarchia patrymonialna
i stanowa

– wpływ przywilejów nadawanych przez władcę na osłabienie władzy królewskiej

– przekształcenie się rycerstwa w szlachtę

– przywileje szlacheckie i ich konsekwencje

– ukształtowanie się sejmu walnego

– konstytucja Nihil novi i jej znaczenie dla ustroju Rzeczypospolitej

– terminy: monarchia patrymonialna, monarchia stanowa, przywileje, szlachta, pańszczyzna, konstytucja sejmowa sejm walny, izba poselska, senat

 

– wyjaśnia, na czym polegała monarchia patrymonialna

– przedstawia, kiedy i w jaki sposób doszło do utworzenia stanów w Polsce

– charakteryzuje ustrój monarchii stanowej

– tłumaczy różnice między monarchią patrymonialną a stanową

– wyjaśnia, w jaki sposób rycerstwo przekształciło się
w szlachtę

– wyjaśnia, w jaki sposób szlachta uzyskała wpływ na sprawowanie rządów w Polsce

– przedstawia sejm walny oraz jego skład

– wyjaśnia znaczenie konstytucji Nihil novi

– posługuje się terminami: monarchia patrymonialna, monarchia stanowa, przywileje, szlachta, pańszczyzna, konstytucja sejmowa, sejm walny, izba poselska, senat

– umiejscawia na osi czasu daty: 1374 rok i 1505 rok

 

– wyjaśnia, jaka jest geneza nazw obu izb sejmu walnego: izby poselskiej oraz senatu

– ocenia, jakie szanse i jakie zagrożenia niosło za sobą zwiększenie wpływu szlachty na władzę

Powtórzenie wiadomości i sprawdzian z rozdziału VII

 

 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa