Nawigacja

Wiadomości

O mnie Zasady oceniania SP4 Zasady oceniania Gimnazjum Wymagania kl.IV Wymagania kl. V Wymagania kl. VI Wymagania kl. VII Wymagania kl.VIII Koło historyczne Konsultacje Konkursy Humor uczniowski Zdalne nauczanie klasa IV Zdalne nauczanie klasa Va Zdalne nauczanie klasa Vb Zdalne nauczanie klasa VIc Zdalne nauczanie klasa VIf Zdalne nauczanie klasa VII Zdalne nauczanie klasa VIIIA Zdalne nauczanie klasa VIIIb

Kopańska-Wyrzykowska Mariola

Wymagania kl.IV

Plan wynikowy do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej do programu nauczania „Wczoraj i dziś”

Na dole strony znajduje się belka do przesuwania tabeli na boki.

Gwiazdką oznaczono tematy dodatkowe (nieobowiązkowe) z podstawy programowej

Rozdział 1: Z historią na ty

Temat lekcji

Zagadnienia, materiał nauczania

Wymagania Ocena 2-3

Uczeń:

Wymagania   Ocena 4-6 Także wiadomości i umiejętoiści z poprzedniej kolumny

Uczeń:

Rozdział I. Z historią na ty

1. Historia – nauka o przeszłości

 

– historia jako nauka o przeszłości

– historia a baśnie i legendy

– efekty pracy historyków i archeologów

– źródła historyczne, ich przykłady oraz podział

– poprawnie posługuje się terminami: współczesność, przeszłość, historia, historycy, legenda, baśń, dzieje, archeologia, źródła pisane, źródła materialne

– potrafi podać przykłady postaci legendarnych i historycznych

– wyjaśnia, czym są przyczyny i skutki

– dokonuje podstawowego podziału źródeł historycznych i wskazuje ich przykłady

– porównuje pracę historyków i archeologów

– wyjaśnia potrzebę edukacji historycznej

– omawia rolę źródeł historycznych w procesie poznawania dziejów

– wskazuje pozapodręcznikowe przykłady różnych kategorii źródeł historycznych

– przedstawia różne efekty pracy naukowców zajmujących się przeszłością

– potrafi zaproponować podział źródeł pisanych bądź niepisanych na podkategorie

– przedstawia nowoczesne metody badania życia ludzi w przeszłości

– ocenia wiarygodność różnego rodzaju źródeł pisanych

2. Historia wokół nas

 

– znaczenie pamiątek rodzinnych

– drzewo genealogiczne – sposób przedstawienia historii rodziny

– „wielka” i „mała” ojczyzna

– patriotyzm jako miłość do ojczyzny

– sposoby wyrażania patriotyzmu

– „małe ojczyzny” i ich tradycje

– znaczenie terminów: tradycja, drzewo genealogiczne, ojczyzna, mała ojczyzna, patriotyzm

– poprawnie posługuje się terminami: ojczyzna, patriotyzm, tradycja, drzewo genealogiczne, mała ojczyzna

– podaje przykłady pamiątek rodzinnych

– podaje przykłady regionalnych tradycji

– przygotowuje drzewo genealogiczne najbliższej rodziny

– wyjaśnia, czym jest genealogia

– wyjaśnia, czym jest patriotyzm

– podaje przykłady postaw i zachowań patriotycznych

– wskazuje na mapie Polski własną miejscowość, region, województwo i jego stolicę

– charakteryzuje własną „małą ojczyznę” na tle innych regionów

– wskazuje lokalne przykłady instytucji dbających o regionalną kulturę i historię

– tworzy przewodnik po własnej miejscowości i regionie

– przedstawia historyczną genezę regionu oraz wybitne postaci w jego dziejach

– charakteryzuje inne regiony państwa polskiego

– wyjaśnia znaczenie dbałości o tradycję regionalną

– ocenia, w jaki sposób różnorodność „małych ojczyzn” wpływa na bogactwo kulturowe wielkiej

3. Mieszkamy w Polsce

– państwo polskie i jego regiony

– mój region częścią Polski

– naród polski jako zbiorowość posługująca się tym samym językiem, mająca wspólną przeszłość i zamieszkująca to samo terytorium

– dziedzictwo narodowe

– polskie symbole narodowe

– polskie święta państwowe

– znaczenie terminów: państwo, region, naród, mniejszość narodowa, społeczeństwo, symbole narodowe, Polonia

– poprawnie posługuje się terminami: mniejszość narodowa, społeczeństwo, symbole narodowe, Polonia, państwo, region, naród

– wskazuje na mapie państwo polskie i jego granice

– zna poprawną nazwę państwa polskiego

– wymienia elementy współtworzące państwo

– wymienia najważniejsze czynniki narodowotwórcze

– przedstawia polskie symbole narodowe

– wskazuje na mapie główne krainy historyczno-geograficzne Polski oraz największe miasta

– rozróżnia pojęcia „naród” i „społeczeństwo”

– przedstawia genezę najważniejszych świąt państwowych

– wskazuje na mapie świata największe zbiorowości Polonii

– rozróżnia mniejszość narodową od etnicznej

– wyjaśnia, dlaczego należy szanować inne tradycje narodowe

– przedstawia konsekwencje przynależności Polski do UE

– omawia genezę polskich symboli narodowych

– wyjaśnia pojęcia: emigracja, uchodźcy

4. Czas w historii                              

 

– chronologia i przedmiot jej badań

– oś czasu i sposób umieszczania na niej dat

– podstawowe określenia czasu historycznego (data, okres p.n.e. i n.e., tysiąclecie, wiek)

– cyfry rzymskie oraz ich arabskie odpowiedniki

– epoki historyczne: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność oraz ich daty graniczne

– poprawnie posługuje się terminami: data, tysiąclecie, wiek, era, okres p.n.e. i n.e., epoka historyczna

– umieszcza daty na osi czasu

– zamienia cyfry arabskie na rzymskie

–  porządkuje fakty i epoki historyczne oraz umieszcza je w czasie

– podaje cezury czasowe epok historycznych

– charakteryzuje główne epoki historyczne

– wyjaśnia okoliczności ustanowienia roku 1 i podziału na dwie ery

– podaje przykłady innych rachub mierzenia czasu

– wyjaśnia różnicę między kalendarzem juliańskim i gregoriańskim

5. Obliczanie czasu w historii

 

– obliczanie upływu czasu między poszczególnymi wydarzeniami

– określanie, w którym wieku doszło do danego wydarzenia

– podział czasu na wieki i półwiecza

– określa, w którym wieku miało miejsce dane wydarzenie

–  porządkuje chronologicznie wydarzenia

– oblicza upływ czasu między wydarzeniami, w tym na przełomie obu er

– przy określeniu datacji wydarzenia posługuje się sformułowaniami: początek, środek, koniec stulecia, półwiecze, przełom wieków

– przyporządkowuje wydarzenia do epok historycznych

6. Czytamy mapę i plan

– podobieństwa i różnice między mapą a planem

– znaczenie mapy w pracy historyka

– odczytywanie informacji z planu i mapy historycznej

– najstarsze mapy świata

– poprawnie posługuje się terminami: mapa, plan,  legenda, symbol, róża wiatrów

– odróżnia mapę od planu

– przygotowuje proste plany miejscowe

– objaśnia symbole legendy mapy

– odczytuje z mapy podstawowe informacje

– wyjaśnia, czym jest kartografia

– wyjaśnia, czym jest skala mapy

– rozróżnia mapę geograficzną, polityczną, historyczną

– interpretuje i wyciąga wnioski z mapy

– przedstawia elementy historii kartografii

– wyjaśnia zasadę działania i rolę GPS-u we współczesnej lokalizacji przestrzennej

 

Rozdział 2: Od Piastów do Jagiellonów

1. Mieszko I i chrzest Polski

– słowiańskie pochodzenie Polaków

– legendarne początki państwa polskiego

– książę Mieszko I pierwszym historycznym władcą Polski

– małżeństwo Mieszka I z Dobrawą

– chrzest Mieszka I i jego znaczenie

– znaczenie terminów: plemię, Słowianie, Piastowie

– poprawnie posługuje się terminami: plemię, Słowianie, Piastowie

– potrafi przytoczyć przykłady legend o początkach państwa polskiego

– wymienia legendarnych protoplastów Mieszka

– wyjaśnia pochodzenie nazwy „Polska”

– wskazuje na mapie rozmieszczenie plemion słowiańskich na ziemiach polskich

– lokalizuje na mapie Gniezno, Poznań oraz inne główne grody w państwie Mieszka I

– wyjaśnia okoliczności zawarcia małżeństwa z Dobrawą oraz przyjęcia chrztu przez Mieszka

– przedstawia najważniejsze konsekwencje przyjęcia chrztu

– opisuje bitwę pod Cedynią

– charakteryzuje znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa dla państwa polskiego

– przedstawia najważniejsze odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich

– określa, jakie informacje może zdobyć historyk dzięki zastosowaniu metody dendrochronologicznej

– omawia dokument „Dagome iudex”

 

2. Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski   

 

– misja świętego Wojciecha w Prusach

– zjazd gnieźnieński i pielgrzymka cesarza Ottona III

– wojny Bolesława Chrobrego z sąsiadami i przyłączenie nowych ziem

– koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski

– znaczenie terminów: misja, relikwie, cesarz, arcybiskupstwo, koronacja, gród, wojowie

– poprawnie posługuje się terminami: misja, relikwie, cesarz, arcybiskupstwo, koronacja, gród, wojowie

– zna wydarzenia związane z datami: 997, 1000, 1002–1018, 1025

– opisuje wygląd i uzbrojenie woja z drużyny książęcej

– opisuje przebieg misji św. Wojciecha do Prusów

– przedstawia przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego

– wskazuje na mapie terytoria podbite przez Bolesława Chrobrego

– wie, że Bolesław Chrobry był pierwszym królem Polski

– wyjaśnia znaczenie wizyty Ottona III w Gnieźnie dla państwa polskiego

– wyjaśnia znaczenie utworzenia samodzielnej metropolii kościelnej

– wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego

– ocenia skutki polityki wewnętrznej i zagranicznej Bolesława dla państwa polskiego

*W średniowiecznym klasztorze

– zakony chrześcijańskie

– życie w klasztorze

– wpływ zakonów na rozwój średniowiecznego rolnictwa

– rola zakonów w rozwoju wiedzy i średniowiecznego piśmiennictwa

– najstarsze zakony na ziemiach polskich i ich znaczenie

– poprawnie posługuje się terminami: duchowieństwo, zakon chrześcijański, mnich, klasztor, reguła zakonna, skryptorium, pergamin

– podaje przykłady zakonów chrześcijańskich

– charakteryzuje wygląd mnichów

– opisuje życie wewnątrz klasztoru

– opisuje podstawowe zajęcia duchowieństwa zakonnego w średniowieczu

– wyjaśnia, jak należy rozumieć zakonny nakaz „módl się i pracuj”

– opisuje wygląd średniowiecznych ksiąg

– opisuje wygląd średniowiecznych ksiąg

– wymienia najstarsze zakony na ziemiach polskich

– wyjaśnia, w jaki sposób zakony przyczyniły się do rozwoju rolnictwa na ziemiach polskich

– charakteryzuje wkład duchowieństwa w średniowieczną kulturę

– wyjaśnia znaczenie ksiąg i książek dla rozwoju wiedzy i nauki

– wskazuje przykłady lokalizacji najstarszych budowli zakonnych na ziemiach polskich

– wyjaśnia, jakie są związki między mnichami a nauką historyczną

3. Polska Kazimierza Wielkiego

 

– Kazimierz Wielki ostatnim królem z dynastii Piastów

– reformy Kazimierza Wielkiego

– zjazd monarchów w Krakowie – uczta u Wierzynka

– umocnienie granic państwa (Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną)

– utworzenie Akademii Krakowskiej

– znaczenie terminu: uniwersytet

– poprawnie posługuje się terminami: dynastia, uczta u Wierzynka, uniwersytet

– zna wydarzenia związane z datami: 1364, 1370

– opisuje wygląd średniowiecznego zamku

– wyjaśnia powiedzenie: Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną

– opisuje zjazd monarchów w Krakowie

– wyjaśnia cele oraz znaczenie utworzenia Akademii Krakowskiej

– wskazuje na mapie ziemie przyłączone do Polski za panowania Kazimierza Wielkiego

– wyjaśnia, dlaczego historycy określili Kazimierza mianem „Wielkiego”

– charakteryzuje oraz ocenia politykę wewnętrzną i zagraniczną prowadzoną przez Kazimierza Wielkiego

– argumentuje, dlaczego Kazimierz stał się wzorem dobrego władcy

– porównuje politykę prowadzoną przez Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego

– wyjaśnia znaczenia panowania Kazimierza dla państwa polskiego

 

*Rycerze i zamki

*średniowieczni rycerze i ich rola

*funkcje i wygląd zamków

*od pazia do rycerza

* uzbrojenie rycerskie

* turnieje rycerskie

* kodeks rycerski

– poprawnie posługuje się terminami: rycerz, zbroja, herb, zamek, paź, giermek, pasowanie, kopia, dziedziniec, fosa, baszta, most zwodzony

– wyjaśnia, kto i w jaki sposób mógł zostać rycerzem

– opisuje wygląd średniowiecznego rycerza

– wyjaśnia, w jaki sposób utrzymywali się rycerze

– charakteryzuje turnieje rycerskie

– przedstawia powinności rycerskie

– charakteryzuje kodeks rycerski

– opisuje wygląd średniowiecznego zamku

– podaje przykłady zachowanych zamków średniowiecznych w Polsce i w regionie

– przedstawia przykłady wzorców rycerskich utrwalonych w literaturze i legendach

4. Jadwiga i Jagiełło – unia polsko-litewska

 

– objęcie władzy przez Jadwigę

– zasługi Jadwigi dla polskiej kultury, nauki i sztuki

– przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej w Krewie

– okoliczności objęcia władzy w Polsce przez Władysława Jagiełłę

– skutki zawarcia unii polsko-litewskiej

– zagrożenie ze strony Krzyżaków

– znaczenie terminów: unia, Jagiellonowie

– poprawnie posługuje się terminami: unia, Jagiellonowie

– zna wydarzenia związane z datą: 1385

– opisuje sytuację związaną z objęciem tronu polskiego po wygaśnięciu dynastii Piastów

– przedstawia okoliczności zawiązania unii polsko-litewskiej

– wymienia postanowienia unii w Krewie oraz jej konsekwencje

– wskazuje na mapie państwo polskie oraz obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego

 

– omawia zagrożenie ze strony zakonu krzyżackiego dla Polski i Litwy

– przedstawia stosunek Litwinów do unii w Krewie

– na podstawie mapy ocenia sytuację geopolityczną w Europie Środkowej po zawarciu unii

 

5. Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem

– rycerz – cechy charakterystyczne

– postać Zawiszy Czarnego

– bitwa pod Grunwaldem i biorący w niej udział rycerze

– znaczenie terminów: rycerz, miecz, kopia, herb, kodeks honorowy

– poprawnie posługuje się terminami: giermek, kopia, rycerz, miecz, herb, kodeks honorowy

– zna wydarzenia związane z datą: 1410

– opisuje wygląd i cechy rycerza

– charakteryzuje postać Zawiszy Czarnego

– wyjaśnia powiedzenie: polegać jak na Zawiszy

– charakteryzuje rycerski kodeks honorowy

– przedstawia przyczyny wielkiej wojny z zakonem krzyżackim

– opisuje przebieg bitwy pod Grunwaldem

– wyjaśnia, czym zajmuje się heraldyka

– wyjaśnia charakter obyczajowości i kultury rycerskiej

– przedstawia postanowienie pokoju toruńskiego oraz skutki bitwy pod Grunwaldem

– przedstawia genezę i charakteryzuje różne zakony rycerskie

6. Mikołaj Kopernik –wielki astronom           

– Mikołaj Kopernik i jego życie

– odkrycie Mikołaja Kopernika i powiedzenie Wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię

– dokonania Kopernika spoza dziedziny astronomii

– znaczenie terminu: astronomia

– poprawnie posługuje się terminami: astronomia

– wie, gdzie urodził się Mikołaj Kopernik oraz gdzie znajduje się jego grobowiec

– przedstawia poglądy na temat Ziemi i Układu Słonecznego przed odkryciem Kopernika

– wyjaśnia powiedzenie: Wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię

– poprawnie posługuje się terminem teoria heliocentryczna

– przedstawia inne dokonania i zainteresowania Mikołaja Kopernika

– opisuje, w jaki sposób zrekonstruowano wygląd Mikołaja Kopernika

– wyjaśnia, dlaczego najważniejsze dzieło Kopernika zostało potępione przez Kościół

– wyjaśnia, czym jest nauka i jakie cechy musi spełniać wiedza naukowa

Rozdział III: Wojny i upadek Rzeczypospolitej

1. Jan Zamoyski – druga osoba po królu

– kariera polityczna Jana Zamoyskiego

– kariera wojskowa Jana Zamoyskiego

– Zamość – miasto renesansowe

– Akademia Zamojska (Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie)

– znaczenie terminów: szlachta, kanclerz, hetman

– poprawnie posługuje się terminami: szlachta, kanclerz, hetman, akademia

– zna królów zna królów Polski: Stefana Batorego i Zygmunta II Augusta

– opisuje państwo polskie rządzone przez szlachtę w XVI w.

– charakteryzuje zabudowę i układ Zamościa

– charakteryzuje postać i dokonania Jana Zamoyskiego

– wyjaśnia słowa Zamoyskiego:  Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie

– wyjaśnia różnice między monarchią dynastyczną a elekcyjną

– przedstawia zagrożenia dla państwa polskiego wynikające z systemu wolnej elekcji

– wyjaśnia, jakie cechy powinien spełniać mąż stanu

– wskazuje na mapie Zamość

– charakteryzuje Zamość, jako przykład miasta rene­sansowego

2. XVII wiek – stulecie wojen

– potop szwedzki, rola Stefana Czarnieckiego

– obrona Jasnej Góry i rola przeora Augustyna Kordeckiego

– król Jan III Sobieski i jego zwycięstwa nad Turkami

– rola husarii w polskich sukcesach militarnych

– znaczenie terminów: potop szwedzki, husaria, wielki wezyr, odsiecz

– poprawnie posługuje się terminami: potop szwedzki, Jasna Góra, husaria, wielki wezyr, islam, odsiecz

– zna wydarzenia związane z datami: 1655–1660, 1683

– opisuje wygląd i uzbrojenie husarii

– wskazuje na mapie granice Rzeczypospolitej oraz jej sąsiadów

– wskazuje na mapie: Szwecję, Jasną Górę, Turcję, Chocim, Wiedeń

– zna postaci: Augustyn Kordecki, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski, oraz ich dokonania

– przedstawia przebieg potopu szwedzkiego i przełomowej obrony Jasnej Góry

– wyjaśnia powiedzenie: Polska przedmurzem chrześcijaństwa

– wyjaśnia, jakie były przyczyny klęski Polaków  w pierwszej fazie potopu szwedzkiego

– wyjaśnia słowa Jana Sobieskiego: Lepiej w cudzej ziemi, o cudzym chlebie wojować, aniżeli samym się bronić o swoim chlebie

– wyjaśnia, dlaczego wojny XVII wieku przyczyniły się do osłabienia Rzeczypospolitej

*Czasy stanisławowskie

– ideały epoki oświecenia

– dokonanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

–  ustanowienie Komisji Edukacji Narodowej i jej znaczenie

–  kultura doby stanisławowskiej oraz jej przedstawiciele

–  zabytki budownictwa i architektury polskiej 2 poł. XVIII w.

 

–  poprawnie posługuje się terminami: encyklopedia, edukacja, reformy, Szkoła Rycerska, kadet, mecenas, obiady czwartkowe

–  charakteryzuje sytuację państwa polskiego w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

–  wyjaśnia, w jakim celu wprowadzane są reformy państwa

–  wymienia zasługi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przedstawia najwybitniejszych twórców doby stanisławowskiej oraz ich dokonania

–  wyjaśnia, dlaczego Dzień Edukacji Narodowej jest współcześnie obchodzony 14 października

– wyjaśnia dlaczego oświecenia było nazywane „wiekiem rozumu”

–  wyjaśnia znaczenie powołania Komisji Edukacji Narodowej dla państwa polskiego

–  wskazuje przykłady zabytków doby oświecenia w kraju i w regionie

–  wyjaśnia kontrowersje w ocenie panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

 

3. Tadeusz Kościuszko na czele powstania

– sytuacja Rzeczypospolitej w XVIII w.

– Konstytucja 3 maja

– rozbiory Rzeczypospolitej dokonane przez Rosję, Prusy i Austrię

– dowództwo Tadeusza  Kościuszki w powstaniu w 1794 r.

– bitwa pod Racławicami i rola kosynierów

– klęska powstania i III rozbiór Rzeczypospolitej

– znaczenie terminów: rozbiory, konstytucja, powstanie, kosynierzy

– poprawnie posługuje się terminami: rozbiory, konstytucja, kosynierzy

– zna wydarzenia związane z datami: 1772, 3 maja 1791, 1794, 1795

– wymienia państwa, które dokonały rozbiorów

– charakteryzuje postać i dokonania Tadeusza Kościuszki

– zna postać ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego

– przedstawia znaczenie uchwalenia Konstytucji 3 Maja

– opisuje cel powstania kościuszkowskiego i jego przebieg

– podaje przykłady i ocenia różne postawy Polaków w okresie rozbiorów (w tym targowiczan)

– wyjaśnia, dlaczego rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja została ogłoszona świętem narodowym

– wyjaśnia przyczyny kryzysu Rzeczypospolitej szlacheckiej

 

4. Józef Wybicki i hymn Polski

– losy Polaków po upadku Rzeczypospolitej

– Legiony Polskie we Włoszech i panujące w nich zasady

– generał Jan Henryk Dąbrowski i jego rola w stworzeniu Legionów Polskich

– Józef Wybicki – autor Mazurka Dąbrowskiego

– znaczenie słów Mazurka Dąbrowskiego

– Mazurek Dąbrowskiego hymnem Polski

– znaczenie terminów: emigracja, legiony, hymn państwowy

– poprawnie posługuje się terminami: emigracja, legiony, hymn państwowy

– zna wydarzenia związane z datą: 1797

– charakteryzuje postaci oraz dokonania gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego

– przedstawia sytuację narodu polskiego po III rozbiorze

– wskazuje na mapie Francję, Włochy, Lombardię

– opisuje Legiony Polskie we Włoszech oraz panujące w nich zasady

– wie, kiedy Mazurek Dąbrowskiego został polskim hymnem narodowym

– przedstawia dalsze losy Legionów Polskich we Włoszech

– wyjaśnia, dlaczego Polacy zaczęli tworzyć legiony polskie u boku Napoleona

– charakteryzuje postać Napoleona Bonaparte

– ocenia, czy Napoleon spełnił pokładane w nim przez Polaków nadzieje

5. Romuald Traugutt i powstanie styczniowe

– Romuald Traugutt – życie przed wybuchem powstania styczniowego

– branka i wybuch powstania styczniowego

– wojna partyzancka

– funkcjonowanie państwa powstańczego

– Romuald Traugutt dyktatorem powstania

– represje po upadku powstania styczniowego

– znaczenie terminów: zabór rosyjski, działalność konspiracyjna, branka, wojna partyzancka, dyktator, zesłanie

– poprawnie posługuje się terminami: zabór rosyjski, działalność konspiracyjna, branka, wojna partyzancka, dyktator, zesłanie

– zna wydarzenia związane z datami: 1863–1864

– pokazuje na mapie zasięg zaboru rosyjskiego

– charakteryzuje sytuację narodu polskiego w zaborze rosyjskim

– wyjaśnia, dlaczego Polacy prowadzili działalność konspiracyjną

– opisuje przyczyny, charakter i przebieg powstania styczniowego

– charakteryzuje postać i dokonania Romualda Traugutta

– przedstawia skutki powstania

– ocenia postawę Polaków pod zaborem rosyjskim

– opisuje funkcjonowanie państwa powstańczego

– wyjaśnia, dlaczego powstanie styczniowe upadło

– porównuje powstanie styczniowe z innymi powstaniami

– przedstawia różne metody walki o polskość

6. Maria Skłodowska-Curie – polska noblistka

– edukacja Marii Skłodowskiej-Curie na ziemiach polskich

– tajne nauczanie i Latający Uniwersytet

– kariera naukowa M. Skłodowskiej-Curie

– Nagrody Nobla przyznane M. Skłodowskiej-Curie

– polscy nobliści

– znaczenie terminów: tajne nauczanie, Nagroda Nobla, laureat

– poprawnie posługuje się terminami: tajne nauczanie, laureat, Nagroda Nobla, Latający Uniwersytet

– wyjaśnia, dlaczego Polacy nie mogli odbywać edukacji w języku polskim

– charakteryzuje, na czym polegało tajne nauczanie

– wyjaśnia, jak funkcjonował Latający Uniwersytet

– wyjaśnia, dlaczego M. Skłodowska-Curie musiała wyjechać do Francji

– przedstawia dokonania M. Skłodowskiej-Curie i  wyjaśnia, za co została uhonorowana nagrodą Nobla 

– porównuje szkolnictwo XIX-wieczne i współczesne

– opisuje swoją ulubioną dziedzinę naukową i jej wybitnego przedstawiciela

– wymienia innych polskich laureatów Nagrody Nobla

– wyjaśnia rolę nauki w rozwoju cywilizacyjnym

– opisuje działalność Marii Skłodowskiej-Curie podczas I wojny światowej

Rozdział IV: Ku współczesnej Polsce

1. Józef Piłsudski i niepodległa Polska

– działalność Józefa Piłsudskiego przed I wojną światową

– udział Legionów Polskich i Józefa Piłsudskiego w działaniach zbrojnych podczas I wojny światowej

– odzyskanie niepodległości przez Polskę

– walki o ustalenie granic II Rzeczypospolitej i Bitwa Warszawska

– Józef Piłsudski Naczelnikiem Państwa

– Narodowe Święto Niepodległości

– znaczenie terminów: II Rzeczpospolita, Naczelnik Państwa

– poprawnie posługuje się terminami: I wojna światowa, II Rzeczpospolita, Naczelnik Państwa

– zna wydarzenia związane z datami: 1914–1918, 11 listopada 1918, 15 sierpnia 1920

– charakteryzuje działalność Józefa Piłsudskiego przed I wojną światową

– wyjaśnia sytuację państw zaborczych po wybuchu I wojny światowej.

– przedstawia udział Legionów Polskich w działaniach zbrojnych podczas I wojny światowej

–  wyjaśnia, dlaczego dzień 11 listopada został ogłoszony świętem państwowym

– wskazuje na mapie obszar II RP

– opisuje przebieg Bitwy Warszawskiej

– wyjaśnia rolę Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości i budowie państwa polskiego

– wyjaśnia sytuację geopolityczną w Europie powstałą w wyniku I wojny światowej, która umożliwiła Polakom odzyskanie niepodległości

– opisuje trudności polityczne w odbudowie państwa polskiego

– ocenia znaczenie Bitwy Warszawskiej

– wyjaśnia, dlaczego rocznica Bitwy Warszawskiej jest obchodzona przez Wojsko Polskie jako jego święto

 

*Bitwa

Warszawska

* Rosja sowiecka i komunizm

* wojna polsko-bolszewicka

* Bitwa Warszawska i jej legenda

* 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

 

– poprawnie posługuje się terminami: II RP, ułani, komunizm, bolszewicy, „cud nad Wisłą”

– zna wydarzenia związane z datą: 15 sierpnia 1920

– wyjaśnia genezę wojny o wschodnią granicę II RP

– omawia przebieg wojny polsko-bolszewickiej

– wskazuje na mapie miejsce Bitwy Warszawskiej oraz przebieg wschodniej granicy II RP

– charakteryzuje mit „cudu nad Wisłą”

– ocenia postawę ludności polskiej wobec sowieckiego zagrożenia

– wyjaśnia, dlaczego 15 sierpnia obchodzone jest Święto Wojska Polskiego

 

– wyjaśnia, jakie czynniki złożyły się na sukces wojsk polskich w wojnie z Rosją sowiecką

– wyjaśnij, kiedy i w jaki sposób bolszewicy przejęli władzę w Rosji

– podaje przykłady współcze­śnie istniejących krajów ko­munistycznych oraz opisuje życie ich mieszkańców

2. Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni

– problemy odrodzonej Polski

– zaślubiny Polski z morzem

– zasługi Eugeniusza Kwiatkowskiego na polu gospodarczym – budowa portu w Gdyni, Centralny Okręg Przemysłowy

– Gdynia polskim oknem na świat

– znaczenie terminów: eksport, okręg przemysłowy

– poprawnie posługuje się terminami:  gospodarka, przemysł, minister, bezrobocie, eksport, import, okręg przemysłowy

– opisuje trudności gospodarcze i ustrojowe w odbudowie państwa polskiego

– wskazuje na mapie Polski Gdynię

– wyjaśnia, dlaczego Gdynia stała się polskim oknem na świat

– wskazuje na mapie obszar Centralnego Okręgu Przemysłowego

– przedstawia dokonania Eugeniusza Kwiatkowskiego

– wyjaśnia, w jaki sposób rozwój gospodarczy wpływa na sytuację obywateli

– wyjaśnia rolę potencjału gospodarczego państwa we współczesnym świecie

– wymienia najważniejsze ośrodki przemysłowe współczesnej Polski

3. Zośka, Alek i Rudy – bohaterscy harcerze

– wybuch II wojny światowej

– sytuacja społeczeństwa polskiego pod niemiecką okupacją

– Szare Szeregi (Zośka, Alek, Rudy)

– akcja pod Arsenałem

– batalion „Zośka” w powstaniu warszawskim

– powstanie warszawskie jako wyraz patriotyzmu młodego pokolenia

– znaczenie terminów: okupacja, łapanki, Armia Krajowa, Szare Szeregi

– poprawnie posługuje się terminami: okupacja,  łapanki, Armia Krajowa, Szare Szeregi

– zna wydarzenia związane z datami: 1 września 1939, 1 sierpnia 1944, 1945

– wie, kiedy i gdzie wybuchła II wojna światowa

– przedstawia sytuację narodu polskiego pod okupacją niemiecką

– charakteryzuje postaci Zośki, Alka i Rudego

– opisuje najważniejsze akcje Szarych Szeregów, w tym akcję pod Arsenałem

– ocenia postawę młodzieży polskiej pod okupacją

– charakteryzuje działalność Polskiego Państwa Podziemnego

– przedstawia politykę okupantów wobec Polaków (mord katyński)

– podaje przykłady udziału żołnierzy polskich na frontach II wojny światowej

– przedstawia przebieg powstania warszawskiego

 

4. Pilecki i Inka – „żołnierze niezłomni”

– polityka nazistów wobec ludności żydowskiej

– obozy koncentracyjne

– raporty Witolda Pileckiego

– represje komunistów i śmierć W. Pileckiego

– polityka komunistów wobec polskiego podziemia

– postawa Danuty Siedzikówny, ps. Inka – znaczenie terminów: obozy koncentracyjne, opozycja antykomunistyczna, „żołnierze niezłomni”

– poprawnie posługuje się terminami: obozy koncentracyjne, opozycja antykomunistyczna, „żołnierze niezłomni”

– opisuje politykę hitlerowców wobec ludności żydowskiej

– charakteryzuje postaci Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny

– wyjaśnia, kto objął rządy w państwie polskim po zakończeniu II wojny światowej

– opisuje represje komunistów wobec zwolenników prawowitych władz polskich

– ocenia postawę Danuty Siedzikówny, ps. Inka

– wyjaśnia, dlaczego dla wielu Polaków wojna się nie zakończyła

– wyjaśnia pojęcie „żołnierze niezłomni”

– wyjaśnia, dlaczego państwo polskie znalazło się po II wojnie światowej w sowieckiej strefie wpływów

– charakteryzuje działalność partyzantki antykomunistycznej

– wyjaśnia dramatyzm wyboru postaw przez obywateli wobec państwa polskiego po II wojnie światowej

– wyjaśnia pojęcie: „suwe­renność”

– wyjaśnia pojęcie: „żelazna kurtyna” oraz jego genezę

– charakteryzuje postać i dzia­łalność Ireny Sendlerowej

– wymienia największe niemieckie obozy koncen­tracyjne

5. Jan Paweł II – papież pielgrzym

– opozycyjna rola Kościoła w czasach komunizmu

– wybór Karola Wojtyły na papieża

– pielgrzymki papieża do ojczyzny (Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!)

– wsparcie Kościoła dla opozycji

– Jan Paweł II jako papież pielgrzym

– znaczenie terminów: papież, konklawe, kardynał, pontyfikat

– poprawnie posługuje się terminami: PRL, papież, konklawe, kardynał, pontyfikat

– opisuje sytuację społeczeństwa polskiego w czasach PRL-u

– charakteryzuje rolę Kościoła w czasach komunizmu

– charakteryzuje rolę papieża jako przywódcy Kościoła katolickiego oraz jako autorytetu moralnego dla chrześcijan

 

– wyjaśnia znaczenie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do kraju dla społeczeństwa polskiego

– wyjaśnia znaczenie słów Jana Pawła II: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

6. „Solidarność” i jej bohaterowie

– kryzys PRL w latach 70. XX w.

– działalność opozycyjna

– strajki robotnicze i powstanie NSZZ „Solidarność”

– bohaterowie „Solidarności” (Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiazda, Jerzy Popiełuszka)

– wprowadzenie stanu wojennego i represje przeciwko opozycji

– przełom 1989 r. i upadek komunizmu

– znaczenie terminów: strajk, związek zawodowy, NSZZ „Solidarność”, stan wojenny, Okrągły Stół

– poprawnie posługuje się terminami: związek zawodowy, NSZZ „Solidarność”, stan wojenny, Okrągły Stół, strajk, deokracja

– zna wydarzenia związane z datami: sierpień 1980, 1989

– wyjaśnia, dlaczego w 1980 roku doszło do masowych strajków robotniczych

– zna bohaterów „Solidarności” (L. Wałęsę, A. Walentynowicz, A. Gwiazdę, J. Popiełuszkę)

– opisuje okoliczności zawiązania NSZZ „Solidarność”

– przedstawia główne postulaty „Solidarności”

 

– wskazuje różnice polityczne między czasami komunizmu a wolną Polską

– opowiada o rywalizacji między ZSRS a Zachodem

– wyjaśnia, jaką rolę odegrał stan wojenny

– wyjaśnia znaczenie i skutki rozmów Okrągłego Stołu

 

 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa