Nawigacja

Wiadomości

O mnie Zasady oceniania SP4 Zasady oceniania Gimnazjum Wymagania kl.IV Wymagania kl. V Wymagania kl. VI Wymagania kl. VII Wymagania kl.VIII Koło historyczne Konsultacje Konkursy Humor uczniowski Zdalne nauczanie klasa IV Zdalne nauczanie klasa Va Zdalne nauczanie klasa Vb Zdalne nauczanie klasa VIc Zdalne nauczanie klasa VIf Zdalne nauczanie klasa VII Zdalne nauczanie klasa VIIIA Zdalne nauczanie klasa VIIIb

Kopańska-Wyrzykowska Mariola

Zasady oceniania Gimnazjum

Zasady oceniania na lekcjach historii:

§          Mariola Kopańska-Wyrzykowska – nauczyciel dyplomowany historii;

§          Przedmiot nauczania – Historia;

§          Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, atlas, zeszyt przedmiotowy;

§       Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne, lekcje powtórzeniowe, testy, prace klasowe, kartkówki, znajomość mapy, interpretacja tekstów źródłowych, praca na lekcji, aktywność, prace domowe w ćwiczeniach, zeszycie i inne, zeszyt przedmiotowy, praca na zajęciach koła historycznego i europejskiego, prace dodatkowe oraz powtórka zadanego materiału przed egzaminem. Ocenie podlega także poprawność ortograficzna wszystkich prac pisemnych.

§    Ocena semestralna jest wystawiana w oparciu o oceny cząstkowe według średniej ważonej. Ocena roczna wystawiana jest w oparciu o oceny semestralne, jednak nie musi być ich średnią;

       Rodzaj aktywności:                                                                 Waga:

       prace klasowe                                                                                     3

      

       kartkówki, testy diagnozujące, odpowiedzi ustne, mapa               2

  

       zaliczenie semestru w przypadku oceny niedostatecznej              4

      

       prace domowe, aktywność,

       prace dodatkowe, zeszyt przedmiotowy                                           1

      

§        Obowiązkowo należy zaliczyć prace klasowe oraz inne prace wyznaczone przez nauczyciela jako obowiązkowe (0 wystawione w librusie). Ocenę z prac pisemnych poprawiamy w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (maksymalnie 2 tygodnie od daty oddania sprawdzianu lub 1 tygodnia w przypadku kartkówki niezapowiedzianej) w formie pisemnej. Ocena z poprawy jest wstawiana do dziennika bez względu na jej wynik. Pod uwagę przy wystawieniu oceny końcowej brana będzie średnia arytmetyczna (sprawdzian i poprawa);

§          Brak pracy domowej musi być uzupełniony na najbliższą lekcję, w przeciwnym razie ponownie będzie oceniony niedostatecznie. Prace domowe w zeszycie ćwiczeń mogą być sprawdzane i oceniane po każdym rozdziale. Uczeń ma obowiązek oddać go na lekcji, gdy jest sprawdzian. Szczegółowo jest sprawdzana jedna, wybrana przez nauczyciela praca. Rażące braki w obrębie rozdziału mają wpływ na obniżenie oceny.

§      W semestrze uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania (np), które obejmują: brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń, pracy domowej, nieprzygotowanie się do odpowiedzi ustnej. Nie wpływają one na ocenę semestralną. Nie można zgłosić np. na lekcji powtórzeniowej. Każde następne nieprzygotowanie oceniane jest niedostatecznie. Ponadto zgłoszony brak zadania należy uzupełnić na najbliższą lekcję. Ocenę niedostateczną można poprawić na konsultacjach odpowiedzią ustną z brakującej pracy domowej.

§       Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który opanował wszystkie umiejętności przewidziane podstawą programowa lub wykazuje się wiedzą wykraczającą poza program nauczania, samodzielnie wzbogaca swoją wiedzę, aktywnie uczestniczy w zajęciach koła historycznego lub europejskiego, uzyskuje bardzo dobre wyniki w konkursach historycznych i interdyscyplinarnych, inicjuje i angażuje się w działania o tematyce historycznej na terenie szkoły i poza nią.

§    Aby uzyskać ocenę dopuszczającą należy systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy, regularnie odrabiać prace domowe, zaliczyć wyznaczone minimum wiadomości, wykonywać drobne prace zlecane przez nauczyciela na lekcji, korzystać z pomocy nauczyciela na konsultacjach, uczęszczać na zajęcia wyrównawcze itp. Jeśli uczeń otrzyma na semestr ocenę niedostateczną z przedmiotu, ma obowiążek zaliczyć materiał z I semestru w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (ocena cząstkowa).

§          O wymaganiach przedmiotowych każdy uczeń informowany jest na pierwszej lekcji.

§   Uczniowie z opinią z PPP mogą w razie potrzeby otrzymywać  od nauczyciela indywidualne prace domowe, karty pracy itp. W szczególnych przypadkach prace pisemne mogą być oceniane z uwzględnieniem niższego progu procentowego.

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Szukaj nas na facebooku

Mapa